265/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  265/2019

Περίληψη: Επί του από 30-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσοπηγής για  «Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητα Δροσοπηγής».      

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του                                       κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

19ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 19ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί του από 30-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσοπηγής για  «Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητα Δροσοπηγής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αίτημα του Συλλόγου καθώς και την με αρ. πρωτ. 9060/30.07.2019 σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου ΤΚ Δροσοπηγής κ. Ιωάννη Δρίμα, με την υποχρέωση, δια των εξόδων του Συλλόγου, στις απαραίτητες επισκευές και συντήρησή τους.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα»

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   άλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • τις διατάξεις της §2 του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
  • τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου ΤΚ Δροσοπηγής,
  • το από 16-11-2014 καταστατικό
  • την 2/23.02.2018 (Βιβλίο 43) Διάταξη Αναγνώρισης Ειρηνοδικείου Σικυώνος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

 

Α. Παραχωρεί τη χρήση του ακινήτου (κτίριο περίπου 157,00 μ2 εντός οικοπέδου περίπου 820,00μ2) του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Δροσοπηγής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δροσοπηγής  με το  διακριτικό τίτλο «Μπάσι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 και με τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 

  • να προβεί, δια των εξόδων του, στις απαιτούμενες επισκευές καθώς και στη συντήρηση του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση προγενέστερης έγκρισης της εκάστοτε εργασίας, από την Τεχνική Υπηρεσία, σημειωτέον ότι ουδεμία αποζημίωση δικαιούται να διεκδικήσει, ο προαναφερθείς Συνεταιρισμός, για όσες εργασίες πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της παραχώρησης.

 

  • να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδά του, (λογαριασμοί ΔΕΚΟ),

 

  • να παραδώσει σε άριστη κατάσταση το ακίνητο, αφ’ ης οχληθεί εγγράφως από το Δήμο Σικυωνίων.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις Δ/νσεις Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ως συναρμόδιες για την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  265/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email