265/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/07-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2018

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9152/03-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω άμεσης καταβολής ποσού σε εταιρεία, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/18.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

¨       την υπ’ αριθμ. 7094/11.07.2018 αίτηση του Μαζιώτη Άγγελου-Σωτηρίου σύμφωνα με την οποία ζητείται η εξόφληση του υπολοίπου που προκύπτει από την ανωτέρω δικαστική Απόφαση,

¨       την υπ’ αριθμ. 245/2018 (ΑΔΑ:6ΥΕΟΩ1Θ-Ν3Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την εξόφληση υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση καθώς και

¨       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8657/17.08.2018 γνωμοδότηση του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί«… περί της καταβολής στην εταιρεία με την επωνυμία ‘Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ ’ και τo δ.τ. ‘ACSSERVICES’ ποσού εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (177,31 €), νομιμοτόκως, με τόκο υπολογισμού 9% από την 29.06.2018 έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση…».

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨             τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨             τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨             την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8657/17.08.2018 γνωμοδότηση του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Γαβριήλ Τασούλη καθώς και

¨             τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18, λόγω άμεσης καταβολής ποσού σε εταιρεία.

Β. Να καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ‘Μαζιώτης Σταύρος και ΣΙΑ ΕΕ ’ και τo δ.τ. ‘ACSSERVICES’ ποσό εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (177,31 €), νομιμοτόκως, με τόκο υπολογισμού 9% από την 29.06.2018 έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-09-2018

Print Friendly, PDF & Email