264/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

264/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση και παραλαβή Α’ & Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της

ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Π.Ε. «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΚΙΑΤΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 12080/11.07.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Κατόπιν :

 • της με αρ. πρωτ. 136/05-1-22 Σύμβασης Ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του Δ.Σικυωνίων και του μελετητή κ. Μαγκαφώση Α.,
 • του με αρ. πρωτ. 1137/31-01-2022 Χρονοδιαγράμματος Εργασιών που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε ,
 • της αρ. πρωτ. 1349/03-02-2022 Εντολή Έναρξης Εργασιών της Υπηρεσίας προς τον μελετητή ,
 • της με αρ. πρωτ. 4769/05-04-2022 Διακοπής του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης,
 • της με αρ. πρωτ. 8487/07-06-2022 Εντολής Συνέχισης Εργασιών,
 • της με αρ. πρωτ. 9931/04-07-2022 παράδοσης του Α΄κεφαλαίου και της με αρ.πρωτ. 10759/14-07-2022 παράδοσης του Β΄κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε. Πλατάνια Κιάτου Δήμου Σικυωνίων, καλείστε όπως εγκρίνετε και παραλάβετε το Ανασυνταγμένο Α΄κεφάλαιο και το Β΄κεφάλαιο της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας ¨Πλατάνια¨στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων.                        

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 12080/04-08-22 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει & παραλαμβάνει το ανασυνταγμένο Α΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ & Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας «ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  της πόλης του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί και ελεγχθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email