264/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  264/2019

Περίληψη: Επί του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας με θέμα: «Χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτιοφόρο όχημα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

18ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 18ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας με θέμα: «Χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτιοφόρο όχημα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το από 25-7-2019 αίτημα της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας με το οποίο αιτείται, την χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού,  που θα προμηθεύεται από παροχή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το υπ’ αριθ. ΝΧΑ 6874 βυτιοφόρο όχημα Δημοσίας χρήσης   .

 

Β. Την από 02/08/2019 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως εξής :

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   02-08-2019

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ κας ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ».

Σας γνωρίζουμε ότι η κα ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Ιάσωνα υπέβαλε στο Δήμο μας αίτηση για έγκριση προμήθειας από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και μεταφορά πόσιμου νερού, με το υπ’ αριθμ. ΝΧΑ 6874 βυτιοφόρο όχημα δημοσίας χρήσης.

Προς τούτο σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα της αίτησης (συν. 1) και βεβαίωσης καταλληλότητας του βυτιοφόρου οχήματος (συν. 2) και προτείνουμε τη συζήτηση του θέματος λόγω του ότι πρόκειται για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Η άδεια πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού, θα χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Β.Δ. 12 / 1958 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) (συν. 3), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 1828 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α’) (συν. 4) αντίστοιχα, που αναφέρουν: «Η εμπορία των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών, ………………………….…., επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ……………. , προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας».

Η νέα αίτηση της ενδιαφερόμενης θα συνοδεύεται με:

α) Περιγραφή υδροληψίας βυτιοφόρου πόσιμου νερού συνταγμένη από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρονται η γνώμη της για την επάρκεια του πόσιμου νερού, στοιχεία της πηγής υδροληψίας, αριθμό διαδρομής παροχής, αριθμός υδρομέτρου, σημείο υδροληψίας, πρόταση για την ελάχιστη ποσότητα νερού και ότι άλλο κριθεί από την υπηρεσία απαραίτητο,

β) Σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας περί καταλληλότητας του νερού,

γ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί από το Δήμο απαραίτητο.

Στη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια της άδειας και θα καθοριστεί το τέλος υπέρ του Δήμου δικαιώματος εμπορίας πόσιμου νερού.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το από 25-7-2019 αίτημα της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας
  • την από 02-08-2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1και 2 του Ν. 1828/1989,  –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Κατά πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Κ. Λέγγα, Κ. Συριάνου,  Β. Γαλάνη, Σ. Γκούμα,  Ν. Ζαχαρόπουλος, 

Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Ρουμπέκα,  Α. Κατσιμούλας,  Δ. Μαστοράκης, Κ. Σαρχάνης,  Π. Μπακόλιας,  Ε. Χουσελας, Β. Νανόπουλος,

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Παπαβασιλείου, έδωσε λευκή ψήφο η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 10 του  Ν.4555/2018 …………..δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων……

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 96  παρ. 4 του Ν. 3463/2006 .. ……..σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατή η  ψήφος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου…., ως εκ τούτου ,       

 

Α. Εγκρίνει, το αίτημα της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας και συγκεκριμένα την χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού,  που θα προμηθεύεται από παροχή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το υπ’ αριθ. ΝΧΑ 6874 βυτιοφόρο όχημα Δημοσίας χρήσης   .

 

Β.   Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει με νέα απόφαση του, για τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας της εν λόγω  άδειας και τον καθορισμό του τέλους υπέρ του Δήμου (δικαιώματος εμπορίας πόσιμου νερού) εφόσον,  προηγηθεί νέο αίτημα της ενδιαφερόμενης που θα συνοδεύεται με τα νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά,  όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  264/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email