263/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 263/2020   Θέμα 10ο : Τροποποίηση π/υ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/09/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 28/09/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05 (9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
  • την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

1. Κ.Α. 02.30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  ποσού  80.097,28€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 12.400,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 67.697,28€.

 

 

Για το εν λόγω Κ.Α. εκδόθηκε  αρχικά η αρίθμ. 19 με αρίθμ. πρωτ. 1250/12-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 80.097,28€ η οποία μετά την ενταλματοποίηση  ποσού  63.505,14€ έγινε η μερική ανάκληση της προαναφερόμενης Α.Α.Υ. με την με αρίθμ. πρωτ. 9597/28-09-2020 Ανακλητική Απόφαση για ποσό 16.592,14€ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

(Το υπόλοιπο ποσό 4.192,14€  {67.697,28 – 63.505,14} θα διατεθεί για ενίσχυση άλλου Κ.Α. με νεώτερη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

στο σκέλος των εξόδων

το ποσό των

12.400,00€

α)Στον Κ.Α. 02.00.6117.032 των εξόδων με τίτλο  «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών] με τίτλο {Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

β)Στον Κ.Α. 02.00.6117.033 των εξόδων με τίτλο  «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email