263/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 263/2019   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από Δημοτικό Υπάλληλο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2917,                    KHI 5504, KHY 2220, KHI 5520 .

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του  Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2/010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2. Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από Δημοτικό Υπάλληλο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων

των οχημάτων KHH 2917, KHI 5504, KHY 2220, KHI 5520 .

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29/11/2019 υπηρεσιακό σημείωμα του ορισθέντα υπαλλήλου, δυνάμει της 177/2019 απόφασης ΟΕ, που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 177/16-09-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.20.6331.001, 02.10.6331.001 το αριθμ. 427/2019 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 226,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2917, KHI 5504, KHY 2220, KHI 5520,  με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 16-12-2019.

          Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         1) Για το ΚΗH-2917 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το 

             αριθμ.29867/20-11-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          2) Για το ΚΗI– 5504 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 €  σύμφωνα  με το

             αριθμ.29968/27-11-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

 

 

          3) Για το ΚΗY-2220 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 €  σύμφωνα με το

             αριθμ.29197/10-10-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

          4) Για το ΚΗI-5520 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το

             αριθμ.2576/18-10-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         

            ΣΥΝΟΛΟ = 213,00 €

     

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 226,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 213,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 13,00 € (226,00€ – 213,00€ = 13,00€) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 165A/03-12-19  Γραμμάτιο Είσπραξης . Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   03  Δεκεμβρίου  2019

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 177/2019 (Ω7Χ2Ω1Θ-4ΜΟ) απόφαση ΟΕ,
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο Τσήρο Νικόλαο, με αριθμό 427/2019 (Σειρά A΄) Χρηματικό  Ένταλμα προπληρωμής ποσού 226,00€  που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2917, KHI 5504, KHY 2220, KHI 5520,  με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 16-12-2019, σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email