263/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 263/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 5/2018 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Προβολής με Θέμα: Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας Πρωταθλήματος ΤΖΕΤ- ΣΚΙ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 5/2018 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Προβολής με Θέμα: Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας Πρωταθλήματος ΤΖΕΤ- ΣΚΙ » , υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 5 /2018 α απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής & Ανάπτυξης η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 07/25-06-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 5/2018

Θέμα : Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, πρωταθλήματος Τζετ-Σκι.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 6222/20-06-2018 έγγραφη πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 • ΑΠΟΝΤΕΣ
 
 • Δομετίου Βασίλειος
Πρόεδρος
 • Ευαγγελοπούλου Μαρία
Μέλος
 • Πάππας Χρήστος
Μέλος
 • Ξανθάκη Νικολία
 
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος
     »
 • Τζουμάκας Πέτρος
»
 • Αλεξόπουλος Βασίλειος
     »
 • Κοντογιάννης Ηλίας
»
 • Κελλάρη Ιωάννα

(αποχώρησε με την ολοκλήρωση της συζήτησης του 2ου θέματος)

     »    

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών το από 12-06-2018 έγγραφο της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνα πρωταθλήματος Τζετ Σκι στο Κιάτο, σε συνεργασία με το Δήμο Σικυωνίων. Το συνολικό ποσό εξόδων της διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 9.670,00€. Για την συνδιοργάνωση του αγώνα πρωταθλήματος, η Ελληνική Λέσχη Ταχυπλοΐας ζητάει κάποιες παροχές από τους συνεργαζόμενους Δήμους προκειμένου να καλύψουν κάποιες δαπάνες που απαιτούνται για τα έξοδα διαμονής, διατροφής των συμμετεχόντων και ποσού προς τη λέσχη τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 € και επιπλέον παροχή ασθενοφόρου-γιατρού, βοηθητικού προσωπικού και προσωπικού φύλαξης και ταχύπλοου σκάφους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας πρωταθλήματος Τζετ-Σκι που θα διεξαχθεί 14-15 Ιουλίου 2018 και την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συμμετεχόντων.

Θα απαιτηθούν 35 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση και 5 δωμάτια για δύο διανυκτερεύσεις, το κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 € (35 δωμ.Χ1Χ50,00€ & 5δωμ.Χ2Χ50) πλέον του φόρου 0,50€/δωμάτιο.    

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε να σταλεί αίτημα από το Δήμο προς το Κ.Υ. Κιάτου για την παροχή ασθενοφόρου-γιατρού και στο Λιμενικό Σταθμό Κιάτου για παροχή ταχύπλοου σκάφους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • τις προτάσεις των μελών,
 • το από 12-06-2018 έγγραφο της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας
 • την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Α. Τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, πρωταθλήματος Τζετ-Σκι που θα διεξαχθεί 14 & 15 Ιουλίου 2018.

Β. Την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συμμετεχόντων και την καταβολή δαπάνης για 35 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση και 5 δωμάτια για δύο διανυκτερεύσεις, συνολικού ποσού 2.272,50 € (συμπ/νου του φόρου 0,50€/δωμάτιο).

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/06/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Δομετίου Βασίλειος

Β. Την από 5-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) μελών της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου με την Ελληνική Λέσχης Ταχυπλοΐας αγώνα Τζετ – Σκί του Πρωταθλήματος 2018, στις 14 και 15 Ιουλίου 2018 στην παραλία Κιάτου.

*************************************

         Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

         Από τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 1 και 158 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), προκύπτει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνάς τους για την ανάπτυξη και βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών τους, δύνανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέτουν πιστώσεις, μεταξύ άλλων, για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών και φυσικών προσώπων που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.

         Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

         Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000,00€ , η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

         1) Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή-διατροφή) της Μικτής Χορωδίας Καρδίτσας κ.λ.π., στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης του Δήμου μας προς την Σχολική Χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, στις 2 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου μας, με το ποσό 1.381,00€ (Α.Δ.Σ.: 188/2018 & Π.Α.Υ. 255/2018)

         Με επιστολή της η Ελληνική Λέσχη Ταχυπλοΐας διοργανώτρια του αγώνα του Πρωταθλήματος Τζετ Σκι 2018 ζητά από το Δήμο μας την συμμετοχή του στον αγώνα Τζετ Σκι, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 14-15 Ιουλίου 2018 στην παραλία του Κιάτου.

         Ο εν λόγω αγώνας πραγματοποιείται για χρονιά στην περιοχή μας και τα οφέλη από την πραγματοποίησή του αναμένονται να είναι σημαντικά, κυρίως όσον αφορά την προβολή του Δήμου πανελλαδικώς και την ως εκ τούτου, αύξηση της επισκεψιμότητάς του.

         Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η φιλοξενία (διαμονή) των μελών της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δήμου με την εν λόγω Λέσχης του αγώνα Τζετ – Σκί (jetSki) του Πρωταθλήματος 2018, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Ιουλίου 2018 στην παραλία Κιάτου, μετά και την αρίθμ. 5/2018 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

         1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» όπως προαναφέραμε, υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 3.619,00€ .

         2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και θα αφορά τη διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής, και θα ανέρχεται στο ποσό των 2.272,50 €.

         3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 278/2018

Κιάτο   5 Ιουλίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 213/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,
 • την αριθ. 5 /2018 α απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής & Ανάπτυξης ,
 • την από 5-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών ,
 • την αριθ. 278/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κ. Φαρμάκη Παν.

1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας στον αγώνα Πρωταθλήματος Τζέτ – Σκι ( jetski) 2018, ο οποίος θα διεξαχθεί την 14η και 15η Ιουλίου2018, στη παραλία της

Δ. Κ. Σικυώνος –Κιάτου. Ο εν λόγω αγώνας πραγματοποιείται για πρώτη χρονιά στην περιοχή μας και αναμένεται να συμβάλει στην προβολή του Δήμου πανελλαδικώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς στην πόλη του Κιάτου . Ο Δήμος Σικυωνίων θα καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας( διαμονή) των μελών της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας.

3. Εγκρίνει το τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονής) των μελών της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, το οποίο δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και αναλυτικά :

 • για την διαμονή σε ξενοδοχείο της περιοχής το ποσό 2.272,50€ που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑ 02.00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» και είναι διαθέσιμη πίστωση ποσού 3.619,00€ .

4. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι  & Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.272,50 € σε βάρος του ΚΑ 02.00.6433 με τίτλο : «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αρ. 278/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους Δυο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δυο Ευρώ (2.272,50 €), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.6433 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 

Καταχωρήθηκε με ΑΑ 278/2018 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ βεβ.:283

Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 263/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email