262/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

262/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων

(Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι  η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με την §3 του άρθρου  72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020.

Κατά το Α’ ΕΞΑΝΗΜΟ 2022 διενεργήθηκαν (17) συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκ των οποίων                                        (6) έκτακτε & κατεπείγουσες και ελήφθησαν  συνολικά (235) αποφάσεις, που αναλύονται ως εξής:

 

συνεδρίαση αρ. διάταξη                           θέματος τίτλος θέματος ψηφοφορία
ΕΚΤΑΚΤΗ 1/20.01.2022 πρόσκληση

660/18-01-2022

 

 

 

 

1 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 2ης θητείας δημοτικής περιόδου 2019-2023  * για την εύρυθμη λειτουργίας της Επιτροπής ομόφωνα
2 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
3 3 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022 (άρθρο 25 του ν. 4829/2021 ΦΕΚ Α’ 166).                                                                        * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
4 α Αποδοχή Δωρεάς χρήσης ακινήτου Λαμπρόπουλου Παναγιώτη.                                                                                             * λόγω επιτακτικής ανάγκης χρήσης του ακινήτου. ομόφωνα
5 β Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» * λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ομόφωνα
2/31.01.2022 πρόσκληση 1043/27-01-2022

 

 

 

 

 

 

6 1 Έκθεση πεπραγμένων Α’ εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής. κατά πλειοψηφία
7 2 Έκθεση πεπραγμένων Β’ εξαμήνου 2021 Οικονομικής Επιτροπής. κατά πλειοψηφία
8 3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”». κατά πλειοψηφία
9 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. κατά πλειοψηφία
10 5 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ». ομόφωνα
11 6 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
12 7 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήσεως (ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) για εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061258 (ΟΤ138Α). ομόφωνα
δια περιφοράς ΕΚΤΑΚΤΗ 3/08.02.2022 πρόσκληση  1577/08-02-2022

 

13 1 Επικαιροποίηση της 250/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση έφεσης που αφορά στην ακύρωση της 197/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.  *λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας κατάθεσης φακέλου στο δικόγραφο αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής ομόφωνα
14 2 Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση φακέλου για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Α’ Τμήμα) για τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτηση αναστολής (ΑΚ142/23-12-2021) της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ».
* λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας
ομόφωνα
δια περιφοράς ΕΚΤΑΚΤΗ 4/11.02.2022 πρόσκληση  1811/11-02-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 Έγκριση της 14/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
16 2 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ-ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
17 3 Έγκριση της 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 835.000,00€. κατά πλειοψηφία
18 4 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 835.000,00€. κατά πλειοψηφία
19 5 Έγκριση της 18/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
20 6 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
21 7 Έγκριση της 20/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
22 8 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
23 9 Έγκριση της 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
24 10 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
25 11 Έγκριση της 22/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
26 12 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
27 13 Έγκριση της 23/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 340.000,00€. κατά πλειοψηφία
28 14 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 340.000,00€. κατά πλειοψηφία
29 15 Έγκριση της 24/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 430.000,00€. κατά πλειοψηφία
30 16 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 430.000,00€. κατά πλειοψηφία
31 17 Έγκριση της 25/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
32 18 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€. κατά πλειοψηφία
  33 19 Έγκριση της 26/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
  34 20 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 1.000.000,00€. κατά πλειοψηφία
δια περιφοράς ΕΚΤΑΚΤΗ 5/18.02.2022 πρόσκληση  2226/18-02-2022 35 1 Ορισμός -δικηγόρων- για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης & αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του ΣτΕ.  * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν. ομόφωνα
6/25.02.2022 πρόσκληση 2361/21.02.22 36 α’ Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για εκτέλεση πρωτοκόλλων  διοικητικής αποβολής * λόγω έναρξης κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» ομόφωνα
  37 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
  38 2 Κατακύρωση του διαγωνισμού 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων». ομόφωνα
  39 3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του». ομόφωνα
  40 4 2ο παραδοτέο (Π1β)  της  υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ομόφωνα
  41 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» (5/2019 μελέτη ΤΥ) ομόφωνα
  42 6 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (1/2021 μελέτη ΤΥ) ομόφωνα
  43 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  44 8 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. ομόφωνα
  45 9 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  για ιδιοκτησία με ΚΑ 061258 ΟΤ 138Α στην ΠΕ του άρθρου 13 Κιάτου, μετά από γνωμοδότηση. (αίτηση ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ομόφωνα
  46 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 121/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ομόφωνα
  47 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 11/2022 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ομόφωνα
  48 12 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Ειρηνοδικείο Σικυώνος) κατά τη συζήτηση αίτησης αγωγής ΑΒΡΑΜΙΔΗ Δημοσθένη &  ΒΗΧΑ  Λαμπρινής. ομόφωνα
  49 13 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών-22ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση αγωγής ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ομόφωνα
  50 14 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ομόφωνα
  51 15 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Ειρηνοδικείο Σικυώνος) κατά τη συζήτηση αίτησης ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑΣ κλπ. ομόφωνα
  52 16 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-A’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ. ομόφωνα
  53 17 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση ανακοπής ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ομόφωνα
  54 18 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά Μαρίας συζ. Κωνσταντίνου Παρταλίδου. ομόφωνα
  55 19 Ανάκληση της 232/2019 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας λόγω συνταξιοδότησης, περί ορισμού -συμβολαιογράφου- για την σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου μετά τη δωρεά Σελέκου Γεωργίου. ομόφωνα
  56 20 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
7/16.03.2022 πρόσκληση 3290/11-3-22 57 α Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήσεως (ΕΓΓΛΕΖΟY ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ) για εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με ΚΑ 050922(ΟΤ9Β). ομόφωνα
  58 β Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΓΟΝΟΥΣΑΣ . ομόφωνα
  59 γ Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων ομόφωνα
  60 δ Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ομόφωνα
  61 ε Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους  2022 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» ομόφωνα
  62 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΠΡΙΜΙΖΑ-. ομόφωνα
  63 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ομόφωνα
  64 3 1ος συγκριτικός πίνακας & 1ος ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  65 4 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ. ομόφωνα
  66 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ. ομόφωνα
  67 6 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  68 7 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. ομόφωνα
  69 8 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ. ομόφωνα
  70 9 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  71 10 Ορισμός  δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος αποζημίωσης της ΑΥΧΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. ομόφωνα
  72 11 Έγκριση της 36/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού -δικαστικών επιμελητών- για την επίδοση αίτησης αναίρεσης κατά της Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
  73 12 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση (5/4/2022) του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Β’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ. (331/21 ΑΟΕ-Αρδευτικό κοινότητας Στυμφαλίας) ομόφωνα
8/24.03.2022 πρόσκληση 4102/24-03-22 74 α Έγκριση (3) μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων . * για την έγκαιρη υποβολή των μελετών σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
  75 β Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσληφθέντος με βάση τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  76 1 Έγκριση (9) μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
  77 2 Έγκριση (3) μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  78 3 Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη  2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του». ομόφωνα
  79 4 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». κατά πλειοψηφία
  80 5 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  81 6 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  82 7 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  83 8 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  84 9 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (23/2019 μελέτη). ομόφωνα
  85 10 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (4/2019 μελέτη). ομόφωνα
  86 11 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ  (02/2020 μελέτη). ομόφωνα
  87 12 Απόδοση λογαριασμού (41,00€) εντάλματος προπληρωμής καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. ομόφωνα
  88 13 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  89 14 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ  συμβιβασμός με ΕΓΓΛΕΖΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για την ιδιοκτησία με ΚΑ 050922 (ΟΤ9Β)   μετά από -γνωμοδότηση- (57/2022 ΑΟΕ). ομόφωνα
  90 15 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 11/2022 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)  μετά από -γνωμοδότηση- (47/2022 ΑΟΕ). ομόφωνα
  91 16 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- κατόπιν της ΠΔΝ9/2022 πράξη προσωρινής διαταγής του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
  92 17 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου- σε συζήτηση αίτησης  ΧΩΡΕΜΗ Ζηνοβίας – Δάφνης & Άλκηστης χήρας ΧΩΡΕΜΗ Αγγελή. ομόφωνα
  93 18 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης–Γ’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΚΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ομόφωνα
  94 19 Ορισμός -δικηγόρου- μετά από έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία σε υπόθεση ένστασης MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ομόφωνα
  95 20 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία στην ανάδοχο Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ. ομόφωνα
9/08.04.2022 πρόσκληση 4671/4-4-22 96 α’ Παραίτηση από δικόγραφο κατόπιν γνωμοδότησης. * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου. ομόφωνα
  97 β’ Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον -Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής της αρ. 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 αίτησης των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ.  * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου. ομόφωνα
  98 γ’ Επικαιροποίηση εγκεκριμένων θέσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2022.   * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  99 δ’ Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  100 1 Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών. «Εγκατάσταση Συστημάτων Αποκομιδής, Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων» ομόφωνα
  101 2 Έγκριση μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  102 3 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ομόφωνα
  103 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  104 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  105 6 Παράταση σύμβασης με «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  106 7 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  107 8 Εξειδίκευση Πίστωσης Κ.Α. 02.15.6481.001 «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» για χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για τις εορτές του ΠΑΣΧΑ. ομόφωνα
  108 9 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  109 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος (ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ. ομόφωνα
  110 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. ομόφωνα
  111 12 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων. ομόφωνα
  13 Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας. αποσύρεται
δια περιφοράς ΕΚΤΑΚΤΗ 10/14.04.2022 πρόσκληση  5410/14-04-2022 112 α Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους  2022 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» * για άμεση καταβολή του βοηθήματος. ομόφωνα
  113 1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για (4) μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2022. * για άμεση καταβολή του επιδόματος. ομόφωνα
  114 2 Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ μετά από -γνωμοδότηση- * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης . ομόφωνα
  115 3 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος ΚΛΕΙΤΣΑ περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061147. * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης . ομόφωνα
  116 4 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΩΙΩΝ. *λόγω λήξης προθεσμίας περαίωσης του έργου. ομόφωνα
  117 5 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. * για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. κατά πλειοψηφία
11/26.4.2022 πρόσκληση 5740/20-4-22 118 α Αποδοχή Δωρεάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» * για την άμεση έναρξη εργασιών. ομόφωνα
  119 β Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. * λαμβανομένης υπόψη της προθεσμίας επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. ομόφωνα
  120 γ Ορισμός -δικηγόρων- για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον του ΣτΕ,  κατόπιν γνωμοδότησης.   * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν. ομόφωνα
  121 δ Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». * για την έγκαιρη υποβολή της μελέτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
  122 ε Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». * για την έγκαιρη υποβολή της μελέτης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
  123 1 Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  124 2 Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  125 3 Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  126 4 Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  127 5 Έγκριση  (3) εκπονηθεισών  μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  128 6 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  129 7 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  130 8 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  131 9 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  132 10 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  133 11 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  134 12 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  135 13 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  136 14 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1. ομόφωνα
  137 15 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
  138 16 Εξειδίκευση πίστωσης  ΚΑ  02.8261.002 τρέχοντος έτους µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» για την επιστροφή δημοτικών τελών που εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2020-2021 μέσω λογαριασμών της  ΔΕΗ, από επιχειρήσεις που υποχρεωτικά διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. ομόφωνα
139 17 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (β’ Ειδικός προϋπολογισμός)». ομόφωνα
12/3.5.2022 πρόσκληση 6039/29-4-22 140 1 Συμμετοχή και έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης, σε 3/ήμερο επιστημονικό συνέδριο ΟΤΑ με θέμα «Επενδυτικός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης,  13η -15η Μαΐου 2022. κατά πλειοψηφία
  141 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
  142 3 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ                ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (22/2019 μελέτη). ομόφωνα
  143 4 Αποδοχή & έγκριση παραδοτέων Π2 (Έκθεση Διαβούλευσης) & Π3 (Ολοκλήρωση φακέλου-Εφαρμογή σχεδίου) της  υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ομόφωνα
  144 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (33/2021 μελέτη) ομόφωνα
  145 6 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κατά πλειοψηφία
  146 7 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ. κατά πλειοψηφία
  147 8 Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, για στάσιμο εμπόριο,  εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  9 Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης & παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών & πλεύσιμων ποταμών, έτους 2022. αποσύρεται
  148 10 2η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». κατά πλειοψηφία
  149 11 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  150 12 Επί αιτήματος αποζημίωσης ΑΥΧΟΥΔΙΑ Αγγελικής, μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
  151 13 Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΛΕΙΤΣΑ Μαρίας,  μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
  152 14 Ορισμός -δικηγόρου- ως συνηγόρου υπεράσπισης ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ Σπυρίδωνα, μετά από                   -γνωμοδότηση- κατά πλειοψηφία
13/10.5.2022 πρόσκληση 6394/6-5-22 153 1 Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, του Πράσινου Ταμείου. ομόφωνα
  154 2 Αποδοχή της 82209/10-11-2022 Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών για Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους και τροποποίηση  π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  155 3 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  156 5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ). ομόφωνα
  157 6 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ομόφωνα
  158 7 Ανανέωση & διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ομόφωνα
  159 8 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.- ομόφωνα
  160 9 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για (4) μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2022. ομόφωνα
  161 10 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  162 11 Έγκριση της 69/2022 απόφασης ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού -δικαστικού επιμελητή- για τη επίδοση απόφασης αποβολής από  ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου. ομόφωνα
  163 12 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί ενστάσεως ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ. ομόφωνα
  164 13 Ορισμός δικηγόρου για -έρευνα- σε ιδιοκτησία Χριστίνας Ζάρκου. ομόφωνα
  165 14 Ορισμός δικηγόρου για -έρευνα- στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. ομόφωνα
  166 15 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση ανακοπής ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. (ΚΛ320/20.4.22 – ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΑΠ64/4.7.14) ομόφωνα
  167 16 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Α’ ΤΜΗΜΑ) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. ομόφωνα
  168 17 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-2ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση προσφυγής ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. (ΚΛ307/18.3.22 – ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΠΡ116/2.10.13) ομόφωνα
  169 18 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Α’ ΤΜΗΜΑ) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. ομόφωνα
  170 19 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου (Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου) κατά τη συζήτηση 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 ασφαλιστικών μέτρων των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ. ομόφωνα
  171 20 Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου (Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου) κατά τη συζήτηση 184/ΠΔ-184/2022 αγωγής των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ. ομόφωνα
14/01.06.2022 πρόσκληση 7834/27-5-22 172 α Εξειδίκευση Πίστωσης ποσού (1.609,52€) στον ΚΑ 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» για την διοργάνωσης εκδήλωσης βιβλιοπαρουσίασης στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.- *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  173 β Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου (ως Β’/θμιο) κατά την επανεξέταση έφεσης του Δήμου μας κατά της 114/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας και του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών. * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου. ομοφωνα
  174 1 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. ομόφωνα
  175 2 Παραχώρηση διαχείρισης ενεργών μισθώσεων Δήμου Σικυωνίων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε.-Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπ. Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΑΕ». ομόφωνα
  176 3 Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών και μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  177 4 Έγκριση & παραλαβή της επιμέρους μελέτης «Στατική μελέτη της παραλιακής γέφυρας Κυρίλλου» στο πλαίσιο της μελέτης «Στατική μελέτη αποκατάστασης & προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων & υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» . ομόφωνα
  178 5 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (1/2021 μελέτη ΤΥ) ομόφωνα
  179 6 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ (5/2019 μελέτη ΤΥ) ομόφωνα
  180 7 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ . ομόφωνα
  181 8 Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ. ομόφωνα
  182 9 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (1/2020 μελέτη). ομόφωνα
  183 10 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ  (9/2017 μελέτη). ομόφωνα
  184 11 Αποδοχή & έγκριση παραδοτέων Π1.1 (μελέτη εφαρμογής) & Π1.2 (κατάλογος με τεκμήρια και σημεία προς ψηφιακή επεξεργασία) της  υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων & Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής». ομόφωνα
  185 12 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ (5/2020 μελέτη). ομόφωνα
  186 13 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (7/2020 μελέτη). ομόφωνα
  187 14 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (783,00€) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. ομόφωνα
  188 15 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (3.858,71) αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. ομόφωνα
  189 16 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (113,80€) στον ΚΑ 02.8261.002 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ομόφωνα
  190 17 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ομόφωνα
  —- 18 Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
  191 19 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
  192 20 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  193 21 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Δ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ». κατά πλειοψηφία
  194 22 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Α’ τριμήνου 2022 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ». κατά πλειοψηφία
  195 23 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου (1ο Μονομελές) σε αγωγή της ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ. ομόφωνα
  196 24 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως (Γ’ τμήμα) σε αίτηση ακύρωσης  κατά του 9/Πρακτικού 4/15-4-2016 απόφασης της Α’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 και της 262/7059/9-2-2016 απόφασης του οικείου Γ.Γ.Α.Δ. (1253/2019 παραπομπή από το ΣτΕ) ομόφωνα
  197 25 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως (Γ’ τμήμα) σε αίτηση ακύρωσης κατά του 10/Πρακτικού 4/15-4-2016 απόφασης της Α’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 και της 386/9918/4-2-2016 απόφασης του οικείου Γ.Γ.Α.Δ. (1254/2019 παραπομπή από το ΣτΕ) ομόφωνα
  198 26 Ορισμός -δικηγόρου- μετά το αρ. πρωτ. 5968/28.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. ομόφωνα
  199 27 87/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση απόφασης διάλυσης σύμβασης με την Κ/ΞΙΑ HELLASOD AE – ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ. ομόφωνα
EΚΤΑΚΤΗ 15/06.06.22 πρόσκληση 8362-06-06-22 200 1 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. ομόφωνα
  201 2 Έγκριση -σχεδιου- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για τη δημιουργία ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. ομόφωνα
16/14.06.22 πρόσκληση 8730/10-6-22 202 1 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου. ομόφωνα
  203 2 Καθορισμός -όρων- διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος, κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Μαυρούλια 5 στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου. ομόφωνα
  204 3 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (πράσινο ταμείο) κατά πλειοψηφία
  205 4 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (τακτοποίηση εσόδων και χρηματικού υπολοίπου 31/12/2021) κατά πλειοψηφία
  206 5 Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. (ΟΑΕΔ)+(Λαμπρακάκη) κατά πλειοψηφία
  207 6 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». ομόφωνα
  208 7 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία». ομόφωνα
  209 8 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ». ομόφωνα
  210 9 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  211 10 3η τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» (18/2022 ΑΔΣ). κατά πλειοψηφία
  212 11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικ. έτους 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»                        (20/2022 ΑΔΣ). κατά πλειοψηφία
  213 12 100/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- Εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061141 Τασούλη Γαβριήλ. ομόφωνα
  214 13 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- Εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ. ομόφωνα
  215 14 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΒΩ:Μ20/1885/23.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
  216 15 Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με  ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛ μετά από -γνωμοδότηση- ομόφωνα
  217 16 Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (22/06/2022) κατά τη συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής (ασφαλιστικών μέτρων) της ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΣ & ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ομόφωνα
17/27.06.22 πρόσκληση 9303/23-6-22 218 α Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους  2022 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» * για την άμεση καταβολή του βοηθήματος. ομόφωνα
    1 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ, 32Α και 26 §6 του ν. 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ καθώς και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης. ομόφωνα
  219 2 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (33/2021μελέτη) ομόφωνα
  220 3 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΙΑΣ & ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.                                                                     (15/2021 μελέτη) ομόφωνα
  221 4 Παράταση ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ . ομόφωνα
  222 5 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ομόφωνα
  223 6 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ομόφωνα
  224 7 Πρόσληψη υδρονομέα Λαύκας-Καστανιάς. ομόφωνα
  225 8 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για Μάιο & Ιούνιο 2022. ομόφωνα
  226 9 Απόδοση λογαριασμού (8.000,00€) εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.    (159/2022 ΟΕ) ομόφωνα
  227 10 Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ μετά από -γνωμοδότηση-                                                                           (214/2022 ΟΕ) ομόφωνα
  228 11 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους. κατά πλειοψηφία
  229 12 Τροποποίηση π/υ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.                                                    (34/2022 ΝΠ) κατά πλειοψηφία
  230 13 Υποχρεωτική τροποποίηση π/υ & ΟΠΔ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.   (τακτοποίηση ΟΜΑΔΑΣ Ι & ΙΙ , χρηματικού υπολοίπου της 31/12/2021) κατά πλειοψηφία
  231 14 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. κατά πλειοψηφία
  232 15 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)(109/ΑΠ109/5-11-2019 αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ) ομόφωνα
  233 16 Ορισμός -δικηγόρου- για γνωμοδότηση επί αιτήματος ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ-ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ μετά το αρ. πρωτ. 8665/9-6-22 έγγραφο της ΤΥ. ομόφωνα
  234 17 Ορισμός -δικηγόρου- ως συνηγόρου υπεράσπισης ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, μετά από -γνωμοδότηση- κατά πλειοψηφία
  235 18 109/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση τη με αρ. πρωτ. 8945/16-6-2022 απόφασης διάλυσης σύμβασης. ομόφωνα
 
τακτικές (11) έκτακτες (6) ομόφωνες  (178) κατά πλειοψηφία (57)
   
είδη αποφάσεων: ατομικές πράξεις

(36)

προϋπολογισμού

(25)

έργα-μελέτες-προμήθειες-υπηρεσίες (67) εξειδίκευση πίστωσης

(9)

κανονιστικές πράξεις

(4)

συγκρότηση επιτροπών (10) ορισμού

δικηγόρου-δικαστικού επιμελητή-συμβολαιογράφου

(56)

προσλήψεων

(6)

υποβολής πρότασης

(22)

 
       
συμμετοχή μελών : Δήμαρχος

(15)

Τσολάκος

(16)

Σωτηρόπουλος (10) Δομετίου

(12)

Ζάρκος

(12)

Ζαχαρόπουλος (13) Μαστοράκης

(8)

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την εισήγηση του Αντιπροέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2022» όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email