262/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 262/2019   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλ/φίας του Δήμου για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του  Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2/010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για

α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλ/φίας του Δήμου για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29/11/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της ορισθείσας υπαλλήλου, δυνάμει της 249/2019 απόφασης ΟΕ, που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 249/27-11-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2019  και συγκεκριμένα του  Κ.Α. 02.00.6221.002 το υπ’  αρίθμ. 515/2019  (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 4.864,80 € για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Χαρίκλεια Λούτα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-12-2019.

 

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε ποσό  4.864,36 €  σύμφωνα με τα αρίθμ. α) 08161301200000050/29-11-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  ποσού  148,80€  β) 08161301600000816/29-11-2019 Δελτίο Πώλησης  Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών  ποσού  4.010,00€  και γ) 08161301900000043/29-11-2019 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 705,56 €  της  Α.Ε.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,   και το υπόλοιπο ποσό των 0,44 € (4.864,80 – 4.864,36 =0,44€) κατατέθηκε από την παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αρίθμ. 164Α/29-11-2019 Γραμμάτιο Είσπραξης .

 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

 

Κιάτο   29 Νοεμβρίου   2019 

Η Υπόλογος

Χαρίκλεια Λούτα

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 249/2019 (668ΞΩ1Θ-Μ1Ε) απόφαση ΟΕ,
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο Λούτα Χαρίκλεια, με αριθμό 515/2019  (Σειρά  A΄) Χρηματικό  Ένταλμα προπληρωμής ποσού 4.864,80€ που εκδόθηκε επ΄ ονόματι της για,
α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και
β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλ/φίας του Δήμου για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου,

 

σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email