262/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 35ο/07-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2018

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8229/03-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ E’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος, το θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

 1. Το έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Κορινθίας – Τμήμα Κιάτου περί χρωματισμού οδοστρώματος επί της οδού Μ. Μπότσαρη καθώς και
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7206/01.06.2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας αναφορικά με την ανωτέρω καταγγελία.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του θέματος και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται σύνταξη εξωδίκου και κοινοποίηση του προς κάθε υπεύθυνο και για αυτό το λόγο πρότεινε:

α) τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου,κας Ιωάννας Παπαιωάννου καθώς και

β)τον ορισμό του Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών κο Γεώργιο Βρέντα για την επίδοση του προαναφερθέντος εξωδίκου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       τα παραπάνω εκτεθέντακαθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Β. Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαιωάννου,προκειμένου να συντάξει εξώδικο προς κάθε υπεύθυνο.

Γ. Για τις ανάγκες σύνταξης του προαναφερθέντος εξωδίκου κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Δ.Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

ΣΤ. Ορίζει τoΔικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, κο Γεώργιο Βρέντα, προκειμένου να προβεί στην επίδοση του προαναφερθέντος εξωδίκου.

Ζ. Οι δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Η. Η πληρωμή της δικαστικής επιμελήτριας θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-08-2018

Print Friendly, PDF & Email