262/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 262/2018

Περίληψη : Κάλυψη δαπάνης μετά την αριθ. 136/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Διοργάνωση Αγώνων «Τριάθλου» στη Λίμνη Δόξα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 15o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κάλυψη δαπάνης μετά την αριθ. 136/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Διοργάνωση Αγώνων «Τριάθλου» στη Λίμνη Δόξα» , υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 04/07/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία ακολουθεί:

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 136/2018 (6ΞΒΚΩ1Θ-ΓΞΝ) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

με την θετική ψήφο του εκπροσώπου ΤΚ Αρχ. Φενεού κ. Παπουτσή Απόστολου.

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Καθορίζει & ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 2.100,00€ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» από την υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 6.267,60€ σύμφωνα με την αριθ. 275/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,που εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία και ακολουθεί παρακάτω, για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή Αγώνων Τριάθλου στη Λίμνη Δόξα της ΔΕ Φενεού, πουθα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018, σε συνδιοργάνωση με την διοργανώτρια εταιρεία με την επωνυμία «TransitionSports».

Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας (2.100,00€) το οποίο δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, αφορά την κάλυψη ενός μέρους των εξόδων, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη προβολή και διεξαγωγή του αγώνα και ειδικότερα α) προμήθεια επάθλων (μεταλλίων-κυπέλλων), β) υπηρεσίες χρονομέτρησης και γ) μίσθωση χημικών τουαλετών.

Η μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού από την περιοχή του Σχινιά στη Λίμνη Δόξα, θα γίνει με το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2925 φορτηγό όχημα του Δήμου Σικυωνίων, την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, με επιστροφή μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνει ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους δυο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 275/2018 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.280.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 262/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email