261/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

22η/27 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

261/2022

                                                                                                                                        4o  θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με το

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για την υλοποίηση της δράσης

«Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00’μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11590/27-07-2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη   Γεώργιο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δημ. -Σωτηρόπουλος Ι.
             
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος επανέλαβε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη  συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 3113.6/70779/2020/22-10-2020 (91ΒΑ4653ΠΩ-ΒΑΙ) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» και την από 18-11-2020 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση (20SYMV007669183) μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Σικυωνίων με σκοπό την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του «Έργου» της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 327.422,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Μετά την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2022, ο νέος συντελεστής έπρεπε να ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μιας μελέτης ή υπηρεσίας για προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2022 και ως εκ τούτου μεταβλήθηκε υποχρεωτικά ο Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών της δράσης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου», η οποία πρόκειται να δημοπρατηθεί εντός του 2022, ο προϋπολογισμός της οποίας από 327.422,00€ ανήλθε σε 337.942,80 €.

Με την αριθ. 34/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΔΖΟΛΩ5-Θ25) απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 229/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων και την αναγκαιότητα τροποποίησης της από 18-11-2020 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση της αναφερόμενης δράσης ως προς τον προϋπολογισμό, όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 «Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης» και στο παράρτημα Ι, από 327.422,00€ σε 337.942,80 € σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την από 18-11-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (20SYMV007669183)
  • την 41/2022 (ΨΛΣΩΛΩ5-ΩΕΙ) απόφαση ΝΠΔΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης συναφθείσας μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση της πράξης: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Γ. Τροποποιεί την από 18-11-2020 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση (20SYMV007669183) ως προς τον προϋπολογισμό της, όπως αναγράφεται στο άρθρο 3 «Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης» και στο παράρτημα Ι από 327.422,00€ σε 337.942,80€ και κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει .

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 261/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο     27.07.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email