261/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

 

Αρ. Απόφασης:  261/2020

Περίληψη: Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020  σύμφωνα με την αριθ. 307/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  20ο

 

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:   «Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2020  σύμφωνα με την αριθ. 307/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 307/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 307/2020   Θέμα 9ο : Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από  1ο/20.10.2020, 2ο/20.10.2020 και 3ο/26.10.2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • τα από 1ο/20.10.2020, 2ο/20.10.2020 και 3ο/26.10.2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

1. Από Κ.Α.02.10.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  ποσού  13.348,06€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 6.414,99€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.933,07€

Για το εν λόγω Κ.Α. εκδόθηκε  αρχικά η αρίθμ. 19 με αρίθμ. πρωτ. 1250/12-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 13.348,06€ , η οποία μετά την ενταλματοποίηση  ποσού  6.933,07€ έγινε η μερική ανάκληση της προαναφερόμενης Α.Α.Υ. με την με αρίθμ. πρωτ. 9597/28-09-2020 Ανακλητική Απόφαση για ποσό 6.414,99€ προερχόμενο από ιδίους πόρους

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

10.607,13€

Στον Κ.Α.02.10.7134.004 των εξόδων «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου»,  ποσό 10.607,13€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού  των 6.446,30€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 17.053,43€
Από Κ.Α.02.30.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 80.097,28€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  η οποία με την αρίθμ. 213/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚΧΩ1Θ-9ΒΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώθηκε κατά 12.400,00€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 67.697,28€ μειώνουμε κατά 4.192,14€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 63.504,14€

 

Για το εν λόγω Κ.Α. εκδόθηκε  αρχικά η αρίθμ. 19 με αρίθμ. πρωτ. 1250/12-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 80.097,28€ , η οποία μετά την ενταλματοποίηση  ποσού  63.505,14€ έγινε η μερική ανάκληση της προαναφερόμενης Α.Α.Υ. με την με αρίθμ. πρωτ. 9597/28-09-2020 Ανακλητική Απόφαση για ποσό 16.592,14€ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

(Το υπόλοιπο ποσό 4.192,14€  {67.697,28 – 63.505,14} θα διατεθεί για ενίσχυση του  Κ.Α. 10.7134.004).

 

2.  Από Κ.Α.02.20.6265.001 «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων», ποσού  4.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  μειώνουμε κατά 1.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.500,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

1.500,00€

Στον Κ.Α.02.20.6411.001 των εξόδων «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας»,  ποσό 1.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  .

 

Καθορίζει τον Κωδικό που δημιουργήθηκε παραπάνω 02.20.6411.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού), σε συνδυασμό με το ότι «για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη».-

 

3.  Από Κ.Α.02.30.6662.001 «Προμήθεια ασφάλτου»,  ποσού  14.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 14.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 0,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

24.800,00€

Στον Κ.Α.02.00.6117.034 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.70.6236.006 «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρις στην Κοινότητα Στυμφαλίας»,  ποσού  3.500.00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

 

Στον Κ.Α.02.00.6117.035 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ψηφιακή Σύγκλιση] με τίτλο {Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19}»   δημιουργώντας  νέα  πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.10.6265.009 «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών»,  ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.720,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 21.080,00€. Στον Κ.Α.02.00.6117.036 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ}»  δημιουργώντας  νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.00.6117.006 με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων»,  ποσού  2.007,64€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.007,64€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 0,00€.

 

Στον Κ.Α.02.00.6117.037 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.10.6266.002 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)»,  ποσού  20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 457,60€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.542,40€.

 

  Από Κ.Α. 02.10.6265.001 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»,  ποσού  9.285,64€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 314,76€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 8.970,88€.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 307/2020 με Α.Δ.Α.: ΩΡΨΘΩ1Θ-Ξ1Δ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα      

 

   Εγκρίνει, την αριθ. 307/2020 με Α.Δ.Α.: ΩΡΨΘΩ1Θ-Ξ1Δ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

με θέμα: «Τροποποίηση  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων», όπως αυτή συντάχθηκε,  υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 261/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email