260/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  260/2019

Περίληψη: Έγκριση σχεδίου Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΤΗΣ   ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του                                          κ. Νικολάου Σκαρμούτσου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

14ο  Θέμα 

ημερήσιας διάταξης

Στο 14ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση σχεδίου Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΤΗΣ   ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/399320/285139/5174/10.09.2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με το οποίο μας διαβίβασε προς έγκριση το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης που ακολουθεί, έχοντας παράλληλα γνωμοδοτήσει θετικά για την εν λόγω τροποποίηση που δεν επιφέρει καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

 

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

( Άρθρο 100, Ν.3852/10)

«Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της   Σικυώνας (ΒΦΑΣΗκαι  Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας»

 

Στην Αθήνα σήμερα, την                      2019, στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 20-22, στην Αθήνα, οι κατωτέρω φορείς:

α)  Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο  από το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, Γεώργιο Διδασκάλου,

β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη

κ. Νίκα Παναγιώτη και

γ) Ο Δήμος Σικυωνίων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο,

 

έχοντας υπόψη:

 • Τα οριζόμενα στις παρ. 1α και 5 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
 • Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
 • Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
 • To Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.”
 • Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”
 • Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 • Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 (ΦΕΚ 485/Υ.Ο.Δ.Δ./26-07-2019) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού στο ΥΠΠΟΑ
 • Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει
 • Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Το υπ’ αριθμ. 8606/18-07-2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων
 • Την από 21/11/2017 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου “Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ)  και  Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας”
 • Το υπ’ αριθμ πρωτ. 285139/5174/10.09.2019. έγγραφο της ΕΦΑ Κορινθίας

συνοµολογούν και συναποδέχονται την τροποποίηση της από 21/11/2017 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης  και συγκεκριμένα του Άρθρου 4 που αφορά στην χρονική διάρκειά της ως ακολούθως:

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

 

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μέχρι την 29/02/2020. Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως δυο (2) μήνες, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 21/11/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο Γενικό Γραμματέας

Γεώργιος Διδασκάλου

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης

Παναγιώτης Νίκας

 

Για το Δήμο Σικυωνίων

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδωνας Σταματόπουλος

 

Στην συνέχεια και λόγω της ανάληψης καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, περιόδου 2019-2023, απαιτείται ο εκ νέου ορισμός των μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • το ανώτερο σχέδιο,
 • την 285/2017 (ΩΑΑ9Ω1Θ-ΔΚΟ) απόφαση ΔΣ
 • την 278495/07.11.2017 (6ΞΗ6ΟΡ1Φ-6ΘΣ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση ΔΣ.
 • την από 21/11/2017 (18SYMV002705526 2018-02-22) Προγραμματικής Σύμβασης.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το σχέδιο 1ης τροποποίησης Προγραμματικής  Σύμβασης  πολιτισμικής  ανάπτυξης μεταξύ: Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας (Βφάση) και διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι ως τακτικό μέλος της προαναφερόμενης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9,  το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, με αναπληρωτή του τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο  Σκαρμούτσο.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  260/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email