26/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   8ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

26/2023

  Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6739.002  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2023 µε τίτλο «Έξοδα Κηδείας απόρων Δημοτών».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/2/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της  που ακολουθεί,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) «Η μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του κώδικα ανατίθεται στους Δήμους».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για τους άστεγους και άπορους πολίτες ώστε να εξασφαλίζει τα πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, μέρος της οποίας αποτελεί και η κήδευσή τους, σύμφωνα με τα θρησκευτικά και κοινωνικά επικρατούντα ήθη.

Επίσης σύμφωνα με το κεφ. Στ/άρθρο 26 παρ.11 του από 17 Μαϊου/ 15 Ιουνίου του 1959 Βασιλικού Διατάγματος προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4483/2017  (ΦΕΚ 107 Α΄/31-07-2017) ορίζεται ότι «Οι δαπάνες για ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής μπορούν να καλυφθούν από το δήμο ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήμου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πραγματοποιείται η ταφή ή ανακομιδή, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.

Για τις δαπάνες οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατή η ανάληψη της υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης (π.χ. έξοδα κηδείας,  δαπάνες πολιτικής προστασίας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.), η απόφαση για τη δέσμευση (διάθεση) της πίστωσης θα εκδίδεται αμέσως μόλις γνωστοποιηθούν στο δήμο τα στοιχεία της δαπάνης (παρ. 6α άρθρου 66 Ν. 4270/2014 -Α΄143 και παρ. 4 άρθρου 9 Π.Δ. 80/2016 –Α΄145). Εάν κατά το χρόνο γνωστοποίησης της δαπάνης δεν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό, καταχωρούνται τα σχετικά παραστατικά στοιχεία στα βιβλία του δήμου και προωθείται άμεσα η διαδικασία της τροποποίησης του προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλισθεί και δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι» και οι οποίες έχουν εφαρμογή από 19.07.2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), το Υπουργείο Εσωτερικών προσάρμοσε την νομοθεσία των Δήμων που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Π.Δ. 80/2016, αντικαθιστώντας την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, καταργώντας παράλληλα την περιπτ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), επιφέροντας σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές, και ορίζοντας ότι: «Ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης».

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής του Δημάρχου δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη,  προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

Τέτοιες εξειδικευμένες πιστώσεις που χρήζουν περαιτέρω κατανομής με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα καταργούνται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 11 – 16 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,   ορίζεται πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης, ενώ  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Στην συγκριμένη περίπτωση και στον  Κ.Α.Ε  02.00.6739.002  με τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών»,  έχει εγγραφεί συνολική πίστωση για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρων δημοτών ποσού  4.000,00€ το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει αδιάθετο.

Επειδή η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση και θα ορίζει κατά περίπτωση την κάλυψη εξόδων κηδείας του άπορου δημότη και το αντίστοιχο ποσό (το οποίο νοείται συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού), ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την Α.Α.Υ. του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμαρχο σε συνδυασμό με την από 04-01-2023 υποβληθείσα δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης, την από 05-01-2023 Κοινωνικής Έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την αρ 38/8-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης κάλυψης εξόδων ταφής (κηδείας ) απόρου δημότη,  απαιτείται από την Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της όπως  εξειδικεύσει την σχετική πίστωση καθώς επίσης και το αντίστοιχο ποσό.

Κιάτο   24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Προϊστάμενος Τμ. Π/Υ                                                  Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών

Λογιστηρίου, Προμηθειών

Γιαννούλας Β. Ιωάννης                                                                  Βοϊδήλας Γ. Δημοσθένης

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εξειδικεύει και ορίζει την πίστωση ποσού 600,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6739.002 με τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών» και του αδιάθετου ποσό των 4.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να διατεθεί για τα έξοδα κηδείας άπορου συμπολίτη, σύμφωνα με το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα, την από 05/01/2023 Κοινωνική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας καθώς και την αρ 38/8-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email