26/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

4η/11 .02. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης* συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

26/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 500.000,00€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 11η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε σε                     –δια περιφοράς–  έκτακτη*συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 1811/11.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -7- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
    -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δημ.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας της                    28ης Φεβρουαρίου 2022 υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το Π.Α.Α. 2014-2020 και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 09/02/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 5474/23.12.2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του   Προγράμματος.
 2. Την υπ’ αριθμ. 22/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά στην βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, συνολικού μήκους  479,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ 2014-2020) και δει στο Μέτρο 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.4, δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:                   Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός:              500.000,00€ (403.225,81€+96.774,19€ ΦΠΑ)

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από ένα και μοναδικό υποέργο το οποίο είναι κατασκευαστικό-εργολαβία.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

Α.περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€+96.774,19€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά σε  υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

B.περί ορισμού της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης, απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει σήμερα,
 • την 5474/23.12.2021 (943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
 • την υπ’ αριθμ. 22/2021 μελέτη της Δ/νσης Υεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά στην βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, συνολικού μήκους  479,00μ. ευρισκομένων εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου .
 • την 25/2022 (6ΘΨΥΩ1Θ-ΑΔΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη,
 • η ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018* λαμβανομένης υπόψη της καταληκτικής ημερομηνίας της  28ης Φεβρουαρίου 2022 υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από το Π.Α.Α. 2014-2020.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (403.225,81€+96.774,19€ ΦΠΑ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά σε υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020».

 

Γ. Ορίζει την Χήτα Αμαλία αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνη της ανωτέρω Πράξης, για την υποβολή της πρόταση προς ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11.02.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email