26/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  26  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    26  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς   στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  26ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14922/22-09-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)               1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)           2.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας             1.- Γ. Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.                                                   2.- Α. Τρίμης      Πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

                                                                                                       

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς   στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.» ανέφερε τα εξής:

 

Το  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου μας, με το από 15-09-2022 σχετικό έγγραφό του  μας  υπέβαλε   σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας   της  Λαϊκής  Αγοράς Κιάτου που έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1°

Πλαίσιο λειτουργίας

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 2°

Άδειες

Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου στη λαϊκή αγορά, απαιτείται κατοχή άδειας που βρίσκεται σε ισχύ και διακρίνεται σε:

Α) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά και

Β) άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά.

 

Άρθρο 3°

Όροι λειτουργίας

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς στο οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

Θα τοποθετηθεί περίπτερο (κιόσκι) με αναρτημένη την κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Θα τοποθετηθούν, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

Τα εκθετήρια των πωλητών, πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας) και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς καθορίζονται σε:

α) σε θέσεις που αποδίδονται δε παραγωγούς πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και

β) σε θέσεις που αποδίδονται δε επαγγελματίες πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα.

Απαγορεύεται η εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα όπως τοποθέτηση εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. στους χώρους της λαϊκής αγοράς κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, από κατόχους αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (παραγωγούς και επαγγελματίες).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση ικανού αριθμού χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) του χώρου της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 4°

Υποχρεώσεις πωλητών

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εκθετήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

Απαγορεύεται, η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυξομείωση των διαστάσεων των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους πωλητές επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των θέσεων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των προϊόντων  κατακόρυφα, πλάγια ή στο ύψος του στεγάστρου που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα προϊόντα τους.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου. Η αναπλήρωση γίνεται από πρόσωπο με το οποίο ο πωλητής έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.

Για την αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207).

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σακούλες ή δοχεία και την τοποθέτησή τους στα σημεία συλλογής τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.

Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα ανάλογα, με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάλειψη εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. μετά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η παραμονή των πωλητών ή των εκπροσώπων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 5°

ΈΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος είναι οι αρχές του άρθρου 58 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά, κάτοχοι άδειας επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών, καταβάλουν στο Δήμο ημερήσιο τέλος θέσης για τη δραστηριοποίηση σε αυτή  και την κάλυψη των πάσης φύσεων αναγκών της. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου είτε στο ταμείο του Δήμου Σικυωνίων.

Η απαλλαγή από τα κατόχου θέσης δραστηριοποίησης, καθορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 8°

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει ο κανονισμός που εγκρίθηκε με την αρ. 443 / 09-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Άρθρο 9°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

Ακολούθως η Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 36/2022 απόφασή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπου ομόφωνα    ψηφίζει  και προτείνει την έκδοση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου όπως ακριβώς  αναγράφεται παραπάνω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-  Τον από  15-09-2022 Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής  Αγοράς Κιάτου από το Τμήμα Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

4.-   Την θετική εισήγηση της Κοινότητας Σικυώνος -Κιάτου  με  αριθμό  απόφασης 36/2022 και ύστερα

από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής  Αγοράς Κιάτου ως ακολούθως:

 

                                ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1°

Πλαίσιο λειτουργίας

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 2°

Άδειες

Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου στη λαϊκή αγορά, απαιτείται κατοχή άδειας που βρίσκεται σε ισχύ και διακρίνεται σε:

Α) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά και

Β) άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά.

 

Άρθρο 3°

Όροι λειτουργίας

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς στο οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

Θα τοποθετηθεί περίπτερο (κιόσκι) με αναρτημένη την κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Θα τοποθετηθούν, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

Τα εκθετήρια των πωλητών, πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας) και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς καθορίζονται σε:

α) σε θέσεις που αποδίδονται δε παραγωγούς πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και

β) σε θέσεις που αποδίδονται δε επαγγελματίες πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα.

Απαγορεύεται η εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα όπως τοποθέτηση εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. στους χώρους της λαϊκής αγοράς κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, από κατόχους αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (παραγωγούς και επαγγελματίες).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση ικανού αριθμού χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) του χώρου της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 4°

Υποχρεώσεις πωλητών

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εκθετήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

Απαγορεύεται, η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυξομείωση των διαστάσεων των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους πωλητές επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των θέσεων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των προϊόντων  κατακόρυφα, πλάγια ή στο ύψος του στεγάστρου που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα προϊόντα τους.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου. Η αναπλήρωση γίνεται από πρόσωπο με το οποίο ο πωλητής έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.

Για την αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207).

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σακούλες ή δοχεία και την τοποθέτησή τους στα σημεία συλλογής τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.

Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα ανάλογα, με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάλειψη εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. μετά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η παραμονή των πωλητών ή των εκπροσώπων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 5°

ΈΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος είναι οι αρχές του άρθρου 58 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά, κάτοχοι άδειας επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών, καταβάλουν στο Δήμο ημερήσιο τέλος θέσης για τη δραστηριοποίηση σε αυτή  και την κάλυψη των πάσης φύσεων αναγκών της. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου είτε στο ταμείο του Δήμου Σικυωνίων.

Η απαλλαγή από τα κατόχου θέσης δραστηριοποίησης, καθορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 8°

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει ο κανονισμός που εγκρίθηκε με την αρ. 443 / 09-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Άρθρο 9°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    26 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   26-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email