26/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                        ΑΔΑ:6ΜΞΟΟΚ3Ξ-35Τ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                            

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 10/17-11-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αριθμός Απόφασης 26/2021

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17 Νοεμβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 124/11-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα           Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9.   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 1ο   θέμα με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:15270/05-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

 1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με αριθ. πρωτ:119/05-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009489149) και την διενέργεια της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022 με τα είδη και ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 27/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής.
 2. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.
 4. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (82.405,44€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. για την προαναφερόμενη παροχή  Προμήθειας.
 5. H παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων με σκοπό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-11-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email