26/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 8/17-7-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  26/2020

 

Περίληψη: Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (A΄Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023.

 

           Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 192/16-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος    Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική      Πάτσιου Ιωάννα
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης Ζάρκος Ευάγγελος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στην συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (A΄Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:5989/14-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου που αφορά την υποβολή προτάσεων του Νομικού Προσώπου για το σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού»  της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων 2020-2023.

 

Η Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

 • Τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Το αριθ. 5989/14-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω να

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Εν όψει της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με την υπ’ αριθ. 95/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η νέα σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»  η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.1048,677/04-05-2011,(ΑΔΑ:4ΑΘΞΟΠ1Φ-06) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Συγχωνεύει τα παρακάτω Ν. Π. Δ. Δ. Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των πρώην Δήμου Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού.

Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Κρυονερίου ΦΕΚ 363/Β721-3-05 όπως τροπ/κε με ΦΕΚ 583/Β74-4-08

Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου ΦΕΚ 282/Β79-3-00  »

Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Κλημεντίου ΦΕΚ 650Β729-5-01           »

Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Σικυώνος (Βασιλικού) ΦΕΚ 282/Β79-3-00 »

Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Μουλκίου Δημοτ. & Νηπιαγωγείο Πασίου Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού 1ο Δημοτ. & 3ο Νηπιαγωγείο                        Κιάτου

2ο Δημοτ. & 5ο Νηπιαγωγείο  »

3ο Δημοτ. & 2ο Νηπιαγωγείο  »

4ο Δημοτ. Σχολ.                        »

6ο Δημοτ. & 4ο Νηπιαγωγείο  »

7ο Δημοτ. & 1ο Νηπιαγωγείο  »

6° Νηπιαγωγείο                        »

Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λαύκας Δημοτικό Σχολείο Στυμφαλίας

 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

 • Η κατανομή των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.
 • Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή, συντήρηση και καθαριότητα των διδακτηρίων.
 • Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.

Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονβά

 

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προερχόμενη από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

β) Ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, ποσού 18.000,00 € γ) Ετήσια έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου.

δ) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδρύματα.

στ) Προσόδους από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

 

Διοίκηση

 

Το Ν.Π.Δ.Δ.  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σικυωνίων» διοικείται  από Διοικητικό Συμβούλιο από (14) μέλη, το οποίο ορίζεται από  το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του, και αποτελείται από:

 

 • Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
 • Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας.
 • Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών

μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης.

 • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών.
 • Μία/Ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση

που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά

προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

 • Τέσσερις (4) Δημότες.

Μετά  τον ορισμό των μελών  το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Δήμαρχος αυτός καθίσταται  αυτοδικαίως και Πρόεδρος.

 

    Θητεία

Η θ η τ ε ί α,  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων»  ακολουθεί  την θητεία του Δημοτικού  Συμβουλίου και  λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια  της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται  στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

 

                                                                       

 1. Την  επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης όταν απαιτείται.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2020 και υπογράφεται ως έπεται.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Μπόκιας Βασίλειος
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Βαφειαδάκης  Αριστείδης
 7.    Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  21-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email