26/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

26/2020

  Θέμα: Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

18ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΕΠ. Ο. ΜΕΣΙΝΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ

(ΤΜΗΜΑ Γ’) ΚΑΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ -ΛΙΜΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 08.01.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε.- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Κιάτο 8/1/2020

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

:

:

:

:

:

Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο

20200

Κατσιμπούλας Βασίλειος

2742360162

2742023562

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση ΄΄Λίμνη  Αμπέλια΄΄».

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 24/2014 μελέτη του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση ΄΄Λίμνη Αμπέλια΄΄», προϋπολογισμού  000,00 €,
 2. Το αριθ. 14034/18-11-2019 συμφωνητικό, ποσού 463,76 €,
 3. Την αριθ. 14498/27-11-2019 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1η του Ν. 3852/2010 και
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016  οι οποίες προβλέπουν  ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  Παπαβασιλείου Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και ο  επιβλέπων του έργου Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του,  η  επιλογή  του  οποίου  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση  που  θα  διενεργήσει  η  Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/201

Μετά τα ανωτέρω  απαιτείται  να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

 

Ο Δ/ντής ΤΥ & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
 • τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (Α’82),
 • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει μέλος στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο                          «Αγροτική οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού –Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (τμήμα Γ’΄) και έως θέση                     ” Λίμνη Αμπέλια “»,

 

ü  την Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών, (τακτικό μέλος) και
ü  τον Χασιώτη Τιμολέων, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, (αναπληρωματικό μέλος).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email