26/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  26 / 2019

 

     ΘΕΜΑ: 7ον «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστάσιου, αναδόχου του κυλικείου του 2ου   Γυμνασίου Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     7ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  7ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστάσιου, αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο κ. Παπαδάκης Αναστάσιος του Γεωργίου    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από           22-05-2019  αίτησή του ,με την οποία μας γνωστοποιεί ότι κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα άγνωστοι έσπασαν τον μετρητή της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί το Σχολικό Συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου Κιάτου με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης ολόκληρου του Συγκροτήματος. Εντός του Συγκροτήματος διατηρεί μισθωμένο κυλικείο, στο οποίο από την διακοπή αυτή, που δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, υπέστη οικονομική βλάβη οκτακοσίων  (800,00) € περίπου.

Επισυνάπτεται βεβαίωση της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, με  αριθ. πρωτοκόλλου 622/6-5-2019,  με την οποία επιβεβαιώνεται η καταστροφή του μετρητή της ΔΕΗ και η ζημιά στα εμπορεύματα  καθώς και φωτογραφικό υλικό

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να αφαιρεθεί το ποσό των οκτακοσίων 800,00 € κατά την απόδοση της επόμενης δόσης του μισθώματος κυλικείου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 212/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ570Κ3Ξ-2ΡΤ) σύμβαση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, από τον κ. Παπαδάκη Αναστάσιο.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κάνει αποδεκτή την πρόταση του προέδρου και συμφωνεί  να αφαιρεθεί το ποσό των οκτακοσίων 800,00 € κατά την απόδοση της επόμενης δόσης του μισθώματος κυλικείου όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 212/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ570Κ3Ξ-2ΡΤ) σύμβαση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, από τον κ. Παπαδάκη Αναστάσιο.

 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    26  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λούτα                     Αικατερίνη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                     2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

3.- Λεονάρδου             Αναστάσιος

4.- Κελλάρης              Βασίλειος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  10-06-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email