26/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 7-5-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   26 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 2ον «Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον παιδικό σταθμό

                     (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ) για την 16-6-2018.»

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Μαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/3-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Αι. Λούτα    

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου

Κιάτου στον παιδικό σταθμό (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ) για την 16-6-2018» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H κ. Νάκου Ιωάννα για τον Παιδικό Σταθμό (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ), μας υπέβαλε την από 2-5-2018 αίτησή της και μας ζητεί

όπως της παραχωρήσουμε το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου (Μπάσκετ) ώστε να πραγματοποιηθεί η ετήσια

εκδήλωση γυμναστικών επιδείξεων του παιδικού σταθμού (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ) στις 16 Ιουνίου ημέρα Σάββατο από ώρες

19:00μ.μ. έως 21:30 μ. μ.

Ακολούθως με το υπ’ αριθ. 4337/2-5-2018 σχετικό έγγραφό μας, αποστείλαμε την από 2-5-2018 αίτηση της κ. Νάκου στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, στη συνέχεια η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, μας απάντησε με το υπ’ αριθ. 255/3-5-2018 έγγραφό της,  ότι συμφωνεί με την εν λόγω παραχώρηση με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων και να ληφθεί μέριμνα για την ενημέρωση και συνεννόηση με τους υπευθύνους των ομάδων που χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο (Άρατος κ. λ. π).

       Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα όπως την αίτηση   της ενδιαφερόμενης, το έγγραφο της Σχολική Επιτροπής με αριθ. 4337/2-5-2018 και την απάντηση του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με αριθ. 255/3-5-2018.

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Συμφωνεί- συναινεί για την παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου στην κα Νάκου Ιωάννα για την ετήσια εκδήλωση γυμναστικών επιδείξεων του παιδικού σταθμού «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ» το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και από ώρα 19: 00- 21: 30 με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων και να ληφθεί μέριμνα για την ενημέρωση και συνεννόηση με τους υπευθύνους των ομάδων που χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο (Άρατος κ. λ. π).

  

      

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    26 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8-5-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email