26/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  7 – 12  – 2018

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    26  /  2018

 

 

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Περί   εγκρίσεως   ή   μη     για   τη  διάνοιξη   δρόμων  στην Τ. Κ.  Διμηνιού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην  Δεκεμβρίου   του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  13528/3-12-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί   εγκρίσεως   ή   μη     για   τη  διάνοιξη   δρόμων  στην Τ. Κ.  Διμηνιού»  ανέφερε τα  εξής:

Ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας Διμηνιού, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ.  3/2018  απόφαση  της  Τοπικής Κοινότητας,  όπου  έχει αποφασίσει   την χάραξη νέων δρόμων στην Τοπική Κοινότητα  στη θέση (Σχολείο) διότι εκεί υπάρχουν πολλά οικόπεδα τα οποία  είναι τυφλά και  δεν έχουν πρόσβαση σε  δρόμο.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

       Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 3/2018   απόφαση  της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 1.-  Γνωμοδοτεί-  συναινεί  και   εγκρίνει   την  χάραξη νέων δρόμων στην Τοπική Κοινότητα Διμηνιού και ειδικότερα  στη θέση (Σχολείο) όπου υπάρχουν πολλά οικόπεδα τα οποία δεν  έχουν πρόσβαση σε δρόμο και προτείνει να επιμεληθεί του ζητήματος ο Δήμος Σικυωνίων και   ειδικότερα η Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου μετά από επιτόπια αυτοψία και αξιολόγηση της κατάστασης να προσδιοριστεί χάραξη νέων δρόμων  και

2.-   Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   26 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  7-12-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email