26/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 26 /2017

Θέμα : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/ 27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 20ο
Στο 20ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κιάτο 23-01-2017
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών
ΣΧΕΤ: η υπ’ αριθμ. 138/04-01-2017 αίτηση του Κελλάρη Παναγιώτη, αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ»

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ». Τα στοιχεία του έργου είναι:
Μελέτη: 3/2015 της Τ.Υ.
Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 21425/04-12-2015
Προθεσμία περαίωσης έργου: έξι μήνες (1η παράταση προθεσμίας έως 04/08/2016 με την 198/2016 Α.Δ.Σ.), (2η παράταση προθεσμίας έως 04/11/2016 με την 338/2016 Α.Δ.Σ.) , (3η παράταση προθεσμίας έως 04/02/2017 με την 461/2016 Α.Δ.Σ.) ,
Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2014
Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 30/7331.034
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 22.555,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ποσό συμφωνητικού: 14.165,44 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ανάθεση: Διαγωνισμός (304/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Επιβλέποντες έργου: Κόλλια Γεωργία

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ», σύμφωνα με την 3/2015 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 04/05/2017.
Ο Δήμαρχος
& Ειδική Εντολή
ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την από 23/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
• την αριθ. 3/2015 μελέτη της Τ.Υ.
• την με αριθ. πρωτ. 138/04-01-2017 αίτηση του αναδόχου – και
• την ισχύουσα Νομοθεσία
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης,
με αναθεώρηση τιμών, έως 04 / 05 / 2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Κελλάρη Παναγιώτη.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 26/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email