Απόφαση 26/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/01-07-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 26/2013.

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως αίθουσας Γυμναστηρίου, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, στον
Αθλητικό Σύλλογο SOTOKAN KARATE (OLYMPIO)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 35/26-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη
-6 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ.
2.- Α. Λεονάρδος Μέλος 2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- K. Kελλάρης « 3 .- Γ. Κουκουμέλης
4.- Ε. Καππαή – Καλπαξή «
5.- Π. Μεγαρίτης «
6.- Α. Βυτινιώτης «

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας Γυμναστηρίου, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, στον Αθλητικό Σύλλογο SOTOKAN KARATE (OLYMPIO)».
Έθεσε υπόψη των μελών ότι, o Aθλητικός Σύλλογος ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ), με την από 26-06-2013 αίτησή του, μας ζητάει να του παραχωρήσουμε την αίθουσα του Γυμναστηρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου θα την χρησιμοποιήσει για προπονήσεις και εκμάθηση πολεμικών τεχνών (ΚΑΡΑΤΕ).
Η χρήση της εν λόγω αίθουσας θα γίνεται κάθε Σάββατο πρωϊ και ώρες από 11:00 π. μ. έως 14:00 μ. μ. χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 17, μεταβιβάστηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για την διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος Α΄).
1.- Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για την στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου.
2.- Η συστέγαση, δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.

3.- Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας , εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και τζαμιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικό διάστημα που δε χρησιμοποιείται , για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημιές και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ΄ όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τεύχος …Α΄).
Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4, εδάφ. 17 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης …….. Καλλικράτης ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Α΄ ».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985.
δ) Το γεγονός ότι η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε δημότες του δήμου μας και
ε) Την από 26-06-2013 αίτηση του κ. Αθλητικού Συλλόγου ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ).
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Αφού τελείωσε η εισήγηση ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω .
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α) Την θετική εισήγηση παραχώρησης προς χρήση στον Αθλητικό Σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ) το Γυμναστήριο του Γυμνασίου και Λυκείου Γκούρας, για το χρονικό διάστημα κάθε Σάββατο πρωί και ώρες από 11:00 π. μ. έως 14:00 μ. μ. χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Σχολείου, για την εκμάθηση πολεμικών τεχνών (ΚΑΡΑΤΕ).
Β) Η παραχώρηση χρήσης θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.
Γ) Την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Σχολικό Συμβούλιο για τη σχετική γνωμοδότηση και ο Δ/ντης της οικίας σχολικής Μονάδας να συμφωνήσει με τα ανωτέρω.
Αφού ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρυνθεί με όλα τα λειτουργικά έξοδα του Γυμναστηρίου όπως (Θέρμανση-Καθαριότητα- Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ύδρευση).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- E. Καππαή-Καλπαξή
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Α. Λεονάρδος
3.- Κ. Κελλάρης
4.- Π. Μεγαρίτης
5.- Α. Βυτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-07-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email