259/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 259/2020   Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/09/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 24/09/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5340/29.06.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006937853 2020-06-29

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5340/29.06.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 154/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 19/23.07.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 7092/07.08.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 7465/17.08.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Κούστας Σταύρος, Στούκας Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σαρχάνης, Θεοφανία Κοσυφάκη. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

 

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 4668/04.05.2020 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

10427/10.09.2020 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 117832/04.05.2020 (ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

258725/10.09.2020 (ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68628282/26.05.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

69149413/25.08.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 579954/08.07.2020

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 126950/30-06-2020 (ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

237263/20-08-2020 (ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

2593/21-02-2020(ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ)

209212/03-08-2020(ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ)

ΕΦΚΑ – (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ)
ΝΑΙ
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392597/02-06-2020 Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

392722/02-06-2020
392818/02-06-2020
392313/02-06-2020
392371/02-06-2020
392784/02-06-2020

392640/02-06-2020

Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3252/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3253/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3254/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3255/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΟΧΙ 1131571.1654574/15-07-2020 και

1172842.1717789/11-09-2020

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ    
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 11672/33187/29-05-2020

ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τ.Ε.Ε.
11672/128210/29-05-2020

ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ *** ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  14.09.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων & Βεβαιώσεις  Ανεκτέλεστου Υπολοίπου ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1124372.1643855/29-05-2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ   Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
***Μη ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφου (ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς όλους τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 5340/29.06.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς:

  • Η Υπεύθυνη Δήλωση του Κων. Αγγελόπουλου  περί ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ , καθώς και ο Πίνακας Υπό Εκτέλεση Έργων  [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] έχει κατατεθεί έντυπα και όχι ηλεκτρονικά ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (αρ. 4.2 παρ β, της διακήρυξης)

Επίσης, η ανωτέρω δήλωση και ο πίνακας των υπό εκτέλεση έργων, δεν περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική κοινοποίηση των δικαιολογητικών προς όλους τους συμμετέχοντες.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

  • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
  • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
  • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κούστας Σταύρος

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Στούκας Νικόλαος 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

3. Θεοφανία Κοσυφάκη

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

 

   

 

 

Με το από 28/09/2020 έγγραφο, η ως άνω αρμόδια Επιτροπή ζητά την αναβολή του θέματος,  προκειμένου να προβεί στην εκ νέου διαβίβαση του πρακτικού, διότι προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της  «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αναβάλει το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Β. Η Οικονομική Επιτροπή θα λάβει σχετική απόφαση μετά την διαβίβαση του νέου πρακτικού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 259/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email