259/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 259/2017

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ισογείου Δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε Νηπιαγωγείο» της αριθ.2/2016 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός Παύλος     14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 36ο

Στο 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ισογείου Δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε Νηπιαγωγείο» της αριθ.2/2016 μελέτης της Τ.Υ.,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22/06/2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

      Μελέτη: 02/2016 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

      Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 116.600,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

      Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2012, 2013 & 2014

      Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός, (110/2016 Απόφαση Ο.Ε.)    

      Ανάδοχος: ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      

      Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.:   16196/26-10-2016

      Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 26-06-2017

      Ποσό συμφωνητικού: 44.554,49 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

      Επιβλέποντες έργου: Κων/να Φίλη, Νικόλαος Στούκας,

2) Την αριθ. 9904/20-06-2017 Αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος ενός μήνα, ήτοι έως 26-07-2017και

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» σύμφωνα με την 02/2016 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, έως 26-07-2017, ως αιτείται και ο ανάδοχος του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 22/06/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την με αρ. πρωτ. 9904/20.06.2017 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» σύμφωνα με την 02/2016 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, έως 26.07.2017, ως αιτείται ο ανάδοχος του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 259/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email