258/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 258/2021   13ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου

που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ

του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του έργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10/09/2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 20113/12.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) Απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ”.
 2. Την υπ’ αριθμ. 136/2021 (ΑΔΑ: 658ΗΩ1Θ-ΥΧ0) απόφαση Δημοτικού Συμβουλόυ του Δήμου, περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου με τίτλο «Προσεισμικός Έλεγχος  Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», νομιμοποιηθείσα με την με Α.Π.: 129203/06.08.2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 3. Το με Α.Π.: (0)72398_21/26.08.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο απεστάλη στο Δήμο σχέδιο δανειστικού συμβολαίου, η σύνταξη του οποίου θα ανατεθεί σε συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια της ΔΟΥ Κορίνθου, η προϊσταμένη της οποίας, βάσει της υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 35/τ.Β’), θα υπογράψει για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως νόμιμος εκπρόσωπός του. Ο δανειζόμενος δε Δήμος Σικυωνίων θα αναλάβει την επιμέλεια και τις δαπάνες του εν λόγω συμβολαιογράφου.   
 4. Τις διατάξεις :
 • του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και δη την παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 177 «Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων», στις οποίες ορίζονται τα κάτωθι:

“2. Στις συμβάσεις, που γίνονται με συμβολαιογραφικά έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των τριάντα ευρώ (30). Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των είκοσι ευρώ (20).

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους συνδέσμους Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις”,

 • του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και δη την παράγραφο 1 του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»:

«1.Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα.»,

 • του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δη την παράγραφο 3 του άρθρου 265 «Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού»:

«3. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τον ορισμό της συμβολαιογράφου κας Παπαθεοφάνους Γεωργίας, συμβολαιογράφος Ειρηνοδικείου Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20100, τηλ. 27413.06419, προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 34.657,26 €, χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από ιδίους πόρους του (100%) και το οποίο εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Προσεισμικός Έλεγχος  Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου, θα γίνει σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 177 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’)

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133, όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
 • την 370/11698/16.09.2021 (6ΕΦΥΩ1Θ-Ο7Φ) ΑΑΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο Ειρηνοδικείου Κορίνθου Παπαθεοφάνους Γεωργία με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20131, τηλ. 2741306419, προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 34.657,26€ χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από ιδίους πόρους του (100%) και το οποίο εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Προσεισμικός Έλεγχος  Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

 

Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37,20€ και βαρύνει την πίστωση του                          ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», σύμφωνα με την 370/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email