258/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 258/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση

προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την  εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 κλήσης, ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης την                        17η Δεκεμβρίου 2019, κατά τη συζήτηση προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

 

Για την αρμόζουσα εκπροσώπηση του Δήμου μας, απαιτείται πρόσθετη αμοιβή (8) ωρών εργασίας για τη συλλογή εγγράφων του φακέλου της δικογραφίας σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την ΚΛ747/24.10.2019 κλήση
  • την ΑΓΠΡ112/16.11.2016 αγωγή-προσφυγή της «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»
  • την 470/14021/15.11.2019 (9ΕΘ9Ω1Θ-5ΓΓ) ΑΑΥ,
  • την 486/14803/04.12.2019 (90ΕΡΩ1Θ-808) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο  Παπαδοπούλου Σοφία προκειμένου να παραστεί και να συντάξει υπόμνημα ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως την 17η Δεκεμβρίου 2019 κατά την  συζήτηση προσφυγής-αγωγής της εταιρείας «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»  κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 κλήσης.

 

Β. Η δαπάνη για,

  • τη συλλογή εγγράφων του φακέλου της δικογραφίας σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ανέρχεται σε 793,60 (486/2019 ΑΑΥ) και,
  • για την παράσταση και σύνταξη του υπομνήματος ανέρχεται σε 422,84 (470/2019 ΑΑΥ)

οι οποίες βαρύνουν την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email