258/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 258/2017

Περίληψη : Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 35ο

Στο 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 21/06/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών με το οποίο γνωμοδοτεί επί της αρ. πρωτ. 9865/20.06.2017 αίτημα του αναδόχου για παράταση την εν θέματι παράταση, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γνωμοδότηση για την παράταση της διάρκειας του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων σήμερα την 21η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, (άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016), δυνάμει της αριθμ. 343/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της διάρκειας του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

1. Στούκας Νικόλαος, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών τακτικό μέλος

2. Τσιοκάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών τακτικό μέλος,

3. Μπουντή Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, τακτικό μέλος,

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

   1.   Την με αριθ. 43/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  

         προϋπολογισμού 24.798,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Την αριθμ. 285/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ¨Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας».
 2. Την αριθμ. 294/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα :¨Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  

       «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας»¨

       στην ¨ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.¨.

 1. Το αριθ. πρωτ. 19332/22-12-2016 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ¨ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.¨ με συνολική προθεσμία παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.
 2. Την αριθ. πρωτ. 9865/2017 αίτηση της ¨ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.¨, με την οποία αιτείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών για έξι (6) μήνες, έως 22-12-2017, για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης, καθώς με την υφιστάμενη κατάσταση των οικονομικών εξελίξεων (CAPITALCONTROL) υπάρχει δυσκολία στην εκτέλεση των παραγγελιών.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως του άρθρου 206, σύμφωνα με το οποίο «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης».  
 4. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα (20-06-2017) αίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης
 5. Το γεγονός ότι με την υφιστάμενη κατάσταση των Πολιτικών και Οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση στην μετακίνηση κεφαλαίων για εμπορικούς σκοπούς, λόγοι που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας» από τον προμηθευτή ¨ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.¨ μέχρι την 22α Ιουνίου 2017, όπως είχε οριστεί ως ημερομηνία παράδοσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της παράτασηςτου συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της προμήθειαςμε τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας», για έξι (6) μήνες, ήτοι έως 22-12-2017 για τους ανωτέρω λόγους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Στούκας Νικόλαος Τσιοκάρας Ιωάννης Μπουντή Γεωργία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 343/2016 απόφαση ΔΣ περί συγκρότηση της Επιτροπής,
 • την αρ. πρωτ. 9865/20.06.2017 αίτημα του αναδόχου,
 • το από 21/06/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την παράτασητου συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της προμήθειαςμε τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας», για έξι (6) μήνες, ήτοι έως 22/12/2017 για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 258/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email