257/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 257/2021   12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση

έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 01/09/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με την οποία εισηγείται την συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ποσού  9.628,43€ και αφορά ΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Υ/Σ 7 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ , ΟΔΟ ΑΥΓΗΣ ( ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΡΟΒΑ).

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133, όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει,
  • την από 14/09/2021 εισήγηση (21REQ009198337 2021-09-14), με το σχετικό Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη,
  • έγγραφο αίτησης Δημητρίου Ροβά με αρ. πρωτ. 13700 /11-11-2019, έγγραφο Δήμου Σικυωνίων με αρ. πρωτ. 13700 /20-11-2019, έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 1604/16-12-2019, έγγραφο Κοινότητας Κάτω Διμηνιού με αρ. πρωτ. 2405/11-03-2020, έγγραφο Δήμου Σικυωνίων με αρ. πρωτ. 8910 /29-7-2021, έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 806/14-08-2021, έγγραφο αίτησης Δημητρίου Ροβά, πολιτών περιοχής με αρ. πρωτ.11088 /07-9-2021,
  • την 368/11610/15.09.2021 (ΨΥΞ2Ω1Θ-ΔΒΓ) (21REQ009203803 2021-09-15) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ποσού 7.764.86 + 1863.57 (ΦΠΑ 24%) = 9.628,43€ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. (CPV 44212226-9)

 

Β. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 20.7325.001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email