257/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 257/2019   Θέμα: Έγκριση της 363/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκησης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών, κατόπιν της 235/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 363/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκησης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών, κατόπιν της 235/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 363/2019 απόφαση Δημάρχου η οποία περιέχει τα εξής:

 

Ορίζει τη δικηγόρο Πάνου Αικατερίνη προκειμένου στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων ν’ ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, να παραστεί και να συντάξει υπόμνημα κατά τη συζήτηση της 43/22.06.2011 αίτησης του Παπανικολάου Στέργου και λοιπών, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί ανάκλησης της 9293/03.11.1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας που αφορά στην αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου και στο καθορισμό των όρων και των περιορισμών δόμησης αυτού.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 235/2019 (6Ν12Ω1Θ-748) απόφαση ΟΕ,
  • την 363/2019 (97ΛΡΩ1Θ-Ο4Ω) απόφαση Δημάρχου,
  • την 484/14801/04.12.2019 (ΩΟΜΕΩ1Θ-66Ζ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 363/2019 απόφαση Δημάρχου, με την ορίζεται η Δικηγόρος,                                   Πάνου Αικατερίνη προκειμένου στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων                        ν’ ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, να παραστεί και να συντάξει υπόμνημα κατά τη συζήτηση της 43/22.06.2011 αίτησης του Παπανικολάου Στέργου και λοιπών, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί ανάκλησης της 9293/03.11.1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας που αφορά στην αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου και στο καθορισμό των όρων και των περιορισμών δόμησης αυτού.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 502,20€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email