257/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  257/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπών επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του                                       κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συγκρότηση Επιτροπών επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων., ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τη αρ. πρωτ. 10503/05.09.2019 πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Θέμα: «Σύσταση επιτροπών επανακαθορισμού θέσεων κάδων».

ΣΧΕΤ. : Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό μελών των επιτροπών επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αναφέρονται στο 7 – 2 άρθρο του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων:

 

«7-2 Τοποθέτηση – μετακίνηση κάδων

Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε προκαθορισμένες θέσεις σύμφωνα με προηγούμενες κανονιστικές αποφάσεις ή κατόπιν μελέτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και νέων κανονιστικών αποφάσεων. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων. Στις περιπτώσεις που διατυπώνονται αντιρρήσεις ή αντιφατικά αιτήματα δημοτών ως προς τη θέση των κάδων, αποφαίνεται η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο».

 

Η υπηρεσία καθαριότητας προτείνει να συσταθούν επιμέρους επιτροπές για κάθε Κοινότητα, τα μέλη των οποίων θα είναι τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος για τη Δ.Ε. Σικυωνίων για τις περιπτώσεις των κοινοτήτων που έχουν μόνο ένα μέλος, και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού αντίστοιχα.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΑΤΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    «
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ    «
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    «
ΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    «
ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΛΙΝΑΣ

ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΝΟΥΣΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       «
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       «
ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΖΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ    «
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    «
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    «
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    «
ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ    «
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ

ΤΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    «
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    «
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΖΑΡΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ    «
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    «
ΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ    «

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ    «
ΚΛΕΙΟΥΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    «
ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΟΖΙΚΩΝ

ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΙΟΥ

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    «
ΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    «
ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ    «
ΜΗΛΙΩΤΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    «
ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    «
ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΑΝΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΔΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΗΛΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ    «
ΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    «
ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΔΕΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΥΚΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ    «
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΛΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    «
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΑΡΙΟΥ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΡΙΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    «
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ    «
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    «

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΚΟΥΡΑΣ

ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ

ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΤΙΟΥ

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΙΝΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΣΙΑΣ

ΤΖΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΝΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΕΝΕΟΥ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ

 

Κιάτο 5/9/2019

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

Και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

 

 

Συγκροτεί την ανά κοινότητα αρμόδια Επιτροπή επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, σύμφωνα με την ως άνω πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

 

Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα γίνεται από τον εκάστοτε ορισθέντα γραμματέα της κάθε Κοινότητας .

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  257/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email