257/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/03-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7957/30-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα από 26.07.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα οποία ακολουθούν:

**************************************************

Α.Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80 – 243.605,61– 2.457,36 – 221,00 – 492,41 – 620,00 – 103,60 – 108,00) 1.024,08€ μειώνουμε κατά 650,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 374,08 € (1.024,08 – 650,00).

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.30.7135.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια υαλοπινάκων», πίστωση ποσού 650,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Β.Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης προγράμματος fespa (SOFTWARE) της Τεχνικής Υπηρεσίας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 7.000,00€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 651,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.349,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6266.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 651,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 26 Ιουλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 26.07.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 279.247,91–23.424,05–7.191,80 – 243.605,61– 2.457,36 – 221,00 – 492,41 – 620,00 – 103,60 – 108,00) 1.024,08 € μειώνουμε κατά 650,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 374,08 € (1.024,08 – 650,00).

Μεταφέρει

δια του
αποθεματικού

πίστωση ποσού

650,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7135.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια υαλοπινάκων», πίστωση ποσού 650,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 7.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 651,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.349,00 €.

Μεταφέρει

δια του
αποθεματικού

πίστωση ποσού

651,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.6266.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 651,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2018

Print Friendly, PDF & Email