Αντίγραφο του 256/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/03-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2018

 

Περίληψη: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7957/30-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

    Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: {Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης}, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 30.07.2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

***************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 4.2 της με αριθμ. πρωτοκόλλου: 8674/26.05.2015 διακήρυξης του εν θεμάτι 1ου Και μοναδικού υποέργου, με την με αριθμό πρωτοκόλλου : 7147/12.07.2018 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε από τον 2ο κατά σειρά μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος του, ήτοι αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ, καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της:

 1. 1)Φορολογική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης καθώς και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
 2. 2)Ασφαλιστική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει καθώς και όλων των υπό εκτέλεση έργων.
 3. 3)Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει για την μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών.
 4. 4)Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 5. 5)Πιστοποιητικό/ά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή/ και αναγκαστικής διαχείρισης.
 6. 6)Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από : α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και β) βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης.

Βάσει της διακήρυξης του έργου, τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση, στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο 2ος μειοδότης του εν θεμάτι έργου, ήτοι ο Σειράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κατέθεσε στο Δήμο με Α.Π.: 7617/20.07.2018, τα ζητηθέντα, εξαιρουμένων της ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του πιστοποιητικού μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση και μη διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης για τα οποία προσκόμισε αντίγραφο πληρωμής και Υ.Δ. με συνημμένη αίτηση προς το Πρωτοδικείο, δικαιολογητικά τα οποία ακολούθως κατέθεσε με Α.Π.: 7941/30.07.2018.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, εκ του Νόμου 3669/2008, διαδικασίες η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται :

Þ     Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Οικονομική Επιτροπή.

Þ     Κοινοποίηση στον 3ο κατά σειρά μειοδότη, της έκβασης του ελέγχου των δικαιολογητικών του 2ου μειοδότη.

Þ     Έγγραφη πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή, μαζί με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών, σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Þ     Υπογραφή της Σύμβασης.

Þ     Εκτέλεση του έργου.

Ο Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ3

(Τ.Υ.)

***************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 8674/26.05.2015 Διακήρυξης του εν θεμάτι έργου,
 • την υπ’ αριθμ. 166/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΣΔΘΩ1Θ-Χ0Ρ & ΑΔΑΜ:18AWRD003407946) περί ανάθεσης ολοκλήρωσης στον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειρά, νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 124059/03.07.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
 • την με αριθ. πρωτ.: 7147/12.07.2018 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία ζητήθηκε από τον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειράτου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό,
 • την από 30.07.2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Την έγκριση των επικαιροποιημέων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Β. Τη σύναψη σύμβασηςγια την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού #201.936,06# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τον 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ξενοκράτους 27-29, Τ.Κ. 10676, με ΑΦΜ 043464015 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, τηλ. 210. 9213133 και fax 210.9213134, με μέση έκπτωση σαράντα πέντε και εβδομήντα δύο τοις εκατό (45,72%)(υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας μειοδότη).

Γ.   Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για αποστολή πρόσκλησης στον 2ο μειοδότη για την υπογραφή της Σύμβασης του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», εντός 15 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής.

Δ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης Κατασκευής Έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2018

Print Friendly, PDF & Email

256/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/03-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2018

 

Περίληψη: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7957/30-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

    Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: {Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης}, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 30.07.2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

***************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 4.2 της με αριθμ. πρωτοκόλλου: 8674/26.05.2015 διακήρυξης του εν θεμάτι 1ου Και μοναδικού υποέργου, με την με αριθμό πρωτοκόλλου : 7147/12.07.2018 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε από τον 2ο κατά σειρά μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος του, ήτοι αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ, καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της:

 1. 1)Φορολογική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης καθώς και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
 2. 2)Ασφαλιστική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει καθώς και όλων των υπό εκτέλεση έργων.
 3. 3)Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει για την μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών.
 4. 4)Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 5. 5)Πιστοποιητικό/ά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή/ και αναγκαστικής διαχείρισης.
 6. 6)Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από : α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και β) βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης.

Βάσει της διακήρυξης του έργου, τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση, στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο 2ος μειοδότης του εν θεμάτι έργου, ήτοι ο Σειράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κατέθεσε στο Δήμο με Α.Π.: 7617/20.07.2018, τα ζητηθέντα, εξαιρουμένων της ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ καθώς και του πιστοποιητικού μη διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση και μη διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης για τα οποία προσκόμισε αντίγραφο πληρωμής και Υ.Δ. με συνημμένη αίτηση προς το Πρωτοδικείο, δικαιολογητικά τα οποία ακολούθως κατέθεσε με Α.Π.: 7941/30.07.2018.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, εκ του Νόμου 3669/2008, διαδικασίες η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται :

Þ     Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Οικονομική Επιτροπή.

Þ     Κοινοποίηση στον 3ο κατά σειρά μειοδότη, της έκβασης του ελέγχου των δικαιολογητικών του 2ου μειοδότη.

Þ     Έγγραφη πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή, μαζί με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών, σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Þ     Υπογραφή της Σύμβασης.

Þ     Εκτέλεση του έργου.

Ο Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ3

(Τ.Υ.)

***************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 8674/26.05.2015 Διακήρυξης του εν θεμάτι έργου,
 • την υπ’ αριθμ. 166/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΣΔΘΩ1Θ-Χ0Ρ & ΑΔΑΜ:18AWRD003407946) περί ανάθεσης ολοκλήρωσης στον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειρά, νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 124059/03.07.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
 • την με αριθ. πρωτ.: 7147/12.07.2018 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία ζητήθηκε από τον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειράτου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό,
 • την από 30.07.2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Την έγκριση των επικαιροποιημέων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Β. Τη σύναψη σύμβασηςγια την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού #201.936,06# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τον 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ξενοκράτους 27-29, Τ.Κ. 10676, με ΑΦΜ 043464015 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, τηλ. 210. 9213133 και fax 210.9213134, με μέση έκπτωση σαράντα πέντε και εβδομήντα δύο τοις εκατό (45,72%)(υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας μειοδότη).

Γ.   Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για αποστολή πρόσκλησης στον 2ο μειοδότη για την υπογραφή της Σύμβασης του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», εντός 15 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής.

Δ.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης Κατασκευής Έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 256/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2018

Print Friendly, PDF & Email