255/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

20η/14 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

255/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ [ΠΛΑΚΑ] ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00’μμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10837/14.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/13.07.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 13/07/2022

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :

10037/05-07-2022

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης:

22PROC010870919

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη της Σύμβασης του Έργου:

«Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση ¨Πλάκα¨ της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού»

Με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρα 32 παρ. 2γ, 32Α & 26 παρ. 6 του Ν4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου:  «Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση ¨Πλάκα¨ της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%}.

Στο Κιάτο σήμερα, την 13η /07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Φίλη Κωνσταντίνα, ΠΕ3, Πολ. Μηχανικός, τακτικό μέλος, Πρόεδρος της επιτροπής
 2. Στούκας Νικόλαος, ΤΕ4, Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Ευαγγελοπούλου Μαρία, ΤΕ Επ. Δημ. Υγείας, τακτικό μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου (236/2022 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 10037/05-07-2022 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους τρεις Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1], σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου
1  ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 10377/11-07-2022
2  ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 10523/12-07-2022
3 Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 10524/12-07-2022
 

 

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις παραδεκτές Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [2]).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα Οικονομική Προσφορά (ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1  ΚΕΤΕΜ Α.Ε.  ΔΥΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 2 ΝΑΙ
2  ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1 ΝΑΙ
3 Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 1 ΝΑΙ
 • Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, του άρθρου 24.2 της αριθ.   πρωτ. 10037/05-07-2022 Πρόσκλησης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων:

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Αίτηση υποβολής Προσφοράς Αποδεικτικά μέσα του Άρθρου 23 της Αριθ. 10037/05-07-2022 Πρόσκλησης
1ος

 

 

  ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 10377/11-07-2022 ΝΑΙ
2ος   ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 10523/12-07-2022 ΝΑΙ
3ος   Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 10524/12-07-2022 ΝΑΙ
 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. πρωτ. 10037/05-07-2022 Πρόσκληση έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο για τον 1ο μειοδότη « ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» , όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

[άρθρο 23.3  Αριθ. 10037/05-07-2022 Πρόσκλησης]

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (παρ. α) ΝΑΙ 11213/04-07-2022 (ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

334517/01-07-2022 (ΜΟΥΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΤΙΟΣ)

334561/01-07-2022 (ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Φορολογική Ενημερότητα (παρ. β1) ΝΑΙ 563/08-07-2022 ( ΚΕΤΕΜ Α.Ε.) (Λήξη 08-08-2022)

74645003/08-07-2022 (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΤΕΜ Α.Ε.-ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ) (Λήξη 08-09-2022)

ΑΑΔΕ
Ασφαλιστική Ενημερότητα (παρ. β2) ΝΑΙ 1930025/03-07-2022 ( ΚΕΤΕΜ Α.Ε.) (Λήξη 02-09-2022)

1520279/23-05-2022 ( ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (Λήξη 22-07-2022)

1472931/17-05-2022 (ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (Λήξη 16-11-2022)

e-ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (παρ. β2)

 

     ΝΑΙ 83/09-06-2022 ( ΚΕΤΕΜ Α.Ε.) (Λήξη 08-12-2022)

1005024/30-03-2022(ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)(Λήξη 29-09-2022)

63/06-05-2022(ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)(Λήξη04-11-2022)

1401244/11-05-2022 (ΚΕΤΕΜ Α.Ε.(Λήξη 10-11-2022)

1401330/11-05-2022 (ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)(Λήξη 10-11-2022)

67/16-05-2022 (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΤΕΜ Α.Ε.- ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ)(Λήξη 15-11-2022)

69/16-05-2022 (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΤΕΜ Α.Ε.- ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ)(Λήξη 15-11-2022)

e- ΕΦΚΑ
Μη έκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (παρ. β3 ) ΝΑΙ Υ.Δ. 05.07.2022

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, μη υπαγωγή σε εκκαθάριση, κλπ (παρ. γ1) ΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-

Αρ. Πιστοποιητικού: 252843/20-06-2022

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη καταχώρηση για λύση & εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων(παρ. γ2) ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1897889.2790133/06-17-2022

 

Γ.Ε.Μ.Η.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ3) ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης

 

Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

( ΚΕΤΕΜ Α.Ε. )

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της πρόσκλησης (παρ. ε άρθρο 23.3)   Υ.Δ. /05-07-2022

 

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος (παρ. ε άρθρο 23.3) ΝΑΙ 12520/25803/28-04-2022

(ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίπτωση της παρ. Α.1 του άρθρου 22 της πρόσκλησης ΝΑΙ Υ.Δ.  05.07.2022

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Περίπτωση της παραγράφου

Α.9 του άρθρου 22 της πρόσκλησης (παρ. στ άρθρο 23.3)

ΝΑΙ Υ.Δ.  05.07.2022

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22 παρ. Α.5 της πρόσκλησης ΝΑΙ Υ.Δ.  05.07.2022

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Περίπτωση του άρ. 23.2 της πρόσκλησης ΝΑΙ Υ.Δ. 05-07-2022 ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ (παρ. α) ΝΑΙ Δ24/5417/10-12-2019  με αριθμό

μητρώου 31378  (ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  [άρθρο23.5]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ (παρ. α) ΝΑΙ  Δ24/5417/10-12-2019  με αριθμό μητρώου 31378

(ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων (παρ. α) ΝΑΙ Υ.Δ.  07.07.2022 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων

 

ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6]
 Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ (παρ. α) ΝΑΙ  Δ24/5417/10-12-2019  με αριθμό μητρώου 31378

(ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 ]
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (άρθρο 23.8 1α, 1β) ΝΑΙ Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 1897889.2790135/05-07-2022 (Γ.Ε.Μ.Η.)

Γενικό Πιστοποιητικό  Ανακοίνωση  αρ. πρωτ. 1897889.2790133/06-07-2022 (Γ.Ε.Μ.Η.)

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης  1897889.2790134/06-07-2022 (Γ.Ε.Μ.Η.)

05-07-2022_Πρακτικό Νο60  Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΕΤΕΜ Α.Ε. για συμμετοχή στο διαγωνισμό

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 2,00 % ήτοι στο ποσό των 948.387,09 € χωρίς ΦΠΑ.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 1. Φίλη Κωνσταντίνα                          2.       Στούκας Νικόλαος               3.     Ευαγγελοπούλου Μαρία

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την ΔΥΟ/5589/22.11.2019 (6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
 • Την 328/2019 (Ω2ΡΚΩ1Θ-Μ78) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • την 5340/29.06.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006937853 2020-06-29,
 • την 5341/29.06.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC00006938080 2020-06-29,
 • την 5342/29.06.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩ1Θ-ΘΧ0,
 • την 141/2022 (9Δ2ΖΩ1Θ-Ο3Β) απόφαση ΟΕ η οποία κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό του έργου και εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ουδείς συμμετέχων, παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής του.
 • την 228/2022 (9Τ0ΘΩ1Θ-ΠΩΖ) απόφαση ΟΕ τροποποίησης τεχ. προγράμματος & π/υ 2022
 • την 102/2022 (66ΦΣΩ1Θ-112) απόφαση ΟΕ έγκρισης της ως άνω απόφασης.
 • Τον ΚΑ 02.64.7326.007 με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} ποσού 200.000,00€ προερχόμενο από  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571)
 • την 9/2020 (CPV: 45221111-3) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» π/υ 1.199.999,99€ (967.741,93+232.258,06).
 • Το 22REQ010850973 2022-07-01 πρωτογενές αίτημα,
 • Την 329/9803/01-07-2022 (69Ρ8Ω1Θ-ΑΩΡ) (22REQ010853843 2022-07-01) ΑΑΥ,
 • Το γεγονός ότι έργο αφορά σε αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου Σικυωνίων και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και την 10/8/2022, λήξη προθεσμίας κήρυξης της Δ.Ε. Φενεού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 • Την 236/2022 (900ΑΩ1Θ-65Κ) απόφαση ΟΕ με την οποία προσέφυγε -μετά από άγονο διαγωνισμό- στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ, 32Α & 26 §6 του Ν. 4412/2016, καθόρισε του όρους της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου και συγκρότησε την επιτροπή Αξιολόγησης Σύναψης Σύμβασης.
 • Την 10037/05-07-2022 (22PROC010870919) πρόσκληση,
 • Το ως άνω 1ο/13.07.2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει το 1ο/13.07.2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ, το άρθρο 32Α & 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 για σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ [ΠΛΑΚΑ] ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                    (CPV: 45221111-3) π/υ 1.199.999,99€ (967.741,93+232.258,06 ΦΠΑ 24/%).

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, στον οικονομικό φορέα «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.»               [800886957] με ποσοστό έκπτωσης (2%) ήτοι στο ποσό των 948.387,09€ χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Δ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Για την αναστολή της σύναψης σύμβασης του εν λόγω έργου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105, 106 και 360 κ.ε. του ν. 4412/2016.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 255/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.7.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email