255/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 255/2021   10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό σημείωμα αρ. κυκλοφορίας οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. 11479/14.09.21 ΚΗΥ-2216 (φορτηγό) 1]Μπουρμουλάς Παν.

2]Λαμπίρης Γεράσιμος

1] 14/09/2021.

2]16/09/2021,

17/09/2021.

από ECORAP AE (Μπολάτι)

προς ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου

μεταφορά απορριμμάτων από υπολείμματα ανακύκλωσης
2. 11512/14.09.21 ΚΗΥ-5128

(απορ/φόρο)

1]Θεοχαρόπουλος Χρ.

2]Σταθακόπουλος Ι.

1] 15/09/2021.

2] 16/09/2021,

17/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
3. 11670/16.09.21 ΚΗΥ-2220

(φορτηγό)

Θεοχαρόπουλος Χρ.

 

16/09/2021 ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
4. 143/08.09.21 ΚΗΥ-5128

(απορ/φόρο)

1] Σταθακόπουλος Ι.

2] Μπουρμουλάς Παν.

1]09/09/2021,

11/09/2021.

2]10/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
5. 147/10.09.21 ΚΗΥ-2211 (απορ/φόρο) Θεοχαρόπουλος Χρ.

 

14/09/2021,

17/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
6. 149/10.09.21 ΚΗΥ-5128

(απορ/φόρο)

Σταθακόπουλος Ι. 13/09/2021,

14/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
7. 151/14.09.21 ΚΗΗ-2917

(απορ/φόρο ανακύκλωσης)

Θεοδωρόπουλος Πέτρος 13/09/2021,

14/09/2021,

16/09/2021,

17/09/2021,

18/09/2021.

ECORAP AE (Μπολάτι)

 

μεταφορά

ανακυκλώσιμων υλικών

α/α υπηρεσιακό σημείωμα αρ. κυκλοφορίας οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

8. 153/10.09.21 ΚΗΗ-5460 (απορ/φόρο) Σκορδάς Χρήστος 13/09/2021,

14/09/2021,

16/09/2021,

17/09/2021,

18/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
9. 155/10.09.21 ΚΗΗ-5482 (απορ/φόρο) Ζωγράφος Μάριος 13/09/2021,

14/09/2021,

16/09/2021,

17/09/2021,

18/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
10. 157/10.09.21 ΚΗΙ-5504 (απορ/φόρο) Μπούρης Παναγιώτης 13/09/2021,

14/09/2021,

15/09/2021,

16/09/2021,

17/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
11. 159/10.09.21 ΚΗΗ-5489 (απορ/φόρο) Γιαννάκαινας Θεοφάνης 13/09/2021,

14/09/2021,

15/09/2021,

16/09/2021,

17/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
12. 161/16.09.21 ΚΗΥ-2220

(φορτηγό)

Λαμπίρης Γεράσιμος 17/09/2021 ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
13. 165/17.09.21 ΚΗΗ-5468 Δομετίου Βασίλειος 17/09/2021. Κόρινθος μεταφορά

σχολικών βιβλίων

14. 167/17.09.21 ΚΗΥ-5122 Χασιώτης Τιμολέων 17/09/2021 Δασαρχείο Κορίνθου τακτικό μέλος επιτροπής διαγωνισμού
15. 169/17.09.21 ΚΗΥ-2220

(φορτηγό)

Λαμπίρης Γεράσιμος 20/09/2021,

21/09/2021,

22/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
16. 171/17.09.21 ΚΗΙ-5504 (απορ/φόρο) Μπούρης Παναγιώτης 20/09/2021,

21/09/2021,

22/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
17. 173/17.09.21 ΚΗΗ-5489 (απορ/φόρο) Γιαννάκαινας Θεοφάνης 20/09/2021,

21/09/2021,

22/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
18. 175/14.09.21 ΚΗΗ-2917

(απορ/φόρο ανακύκλωσης)

Θεοδωρόπουλος Πέτρος 20/09/2021,

21/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021,

25/09/2021.

ECORAP AE (Μπολάτι)

 

μεταφορά

ανακυκλώσιμων υλικών

19. 177/17.09.21 ΚΗΥ-2211

(απορ/φόρο)

Θεοχαρόπουλος Χρ.

 

21/09/2021,

24/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
20. 179/17.09.21 ΚΗΗ-5482 (απορ/φόρο) Ζωγράφος Μάριος 20/09/2021,

21/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021,

25/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
21. 181/17.09.21 ΚΗΗ-5128 (απορ/φόρο) Θεοχαρόπουλος Χρ.

 

22/09/2021. ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
22. 183/17.09.21 ΚΗΗ-5460 (απορ/φόρο) Σκορδάς Χρήστος 20/09/2021,

21/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021,

25/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
23. 185/17.09.21 ΚΗΥ-5128 (απορ/φόρο) Σταθακόπουλος Ι. 20/09/2021,

21/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
24. 187/20.09.21 ΚΗI5504 (απορ/φόρο) Οικονόμου Γεώργιος 20/09/2021,

21/09/2021,

22/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021.

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου μεταφορά απορριμμάτων
25. 189/20.09.21 ΚΗΥ-2216

(φορτηγό)

Λαμπίρης Γεράσιμος 21/09/2021,

22/09/2021,

23/09/2021,

24/09/2021.

από ECORAP AE (Μπολάτι)

προς ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου

μεταφορά απορριμμάτων από υπολείμματα ανακύκλωσης

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 255/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email