255/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 255/2020   Θέμα 2ο : Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) προς ενίσχυση ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/09/2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, που ακολουθεί :

 

Σχετ.:      1. Το από 25/8/2020 έγγραφο της ΚΕΔΕ

 1. 2. Η υπ’ αριθμ. 285/11-06-2020 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ περί αποδοχής δωρεάς από το

   «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

 1. Πίνακας Α΄
 2. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και ΚΕΔΕ

Με το από 25/08./2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. του Δήμου μας 9275/21-9-2020 (σχετ. 1), ενημερωθήκαμε ότι  το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) έχει εγκρίνει δωρεά ποσού €1.478.300,00 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ) οι οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου), τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που θα διανεμηθούν στους Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ.

Στον πίνακα που επισυνάπτεται στο έγγραφο της ΚΕΔΕ (Σχετ. 3) καθορίζονται οι δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό της πίστωσης που αναλογεί σε έκαστον εξ αυτών. Για το Δήμο Σικυωνίων το ποσό έχει καθοριστεί σε 4,828.09 €.

Η ΚΕΔΕ καλεί τους Δήμους να προβούν άμεσα σε αποδοχή της εν λόγω δωρεάς με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας (κατ’ άρθρ. 72 ν. 3852/2010) και να ενημερώσουν σχετικά.

Τέλος η ΚΕΔΕ έχει στείλει Μνημόνιο Συνεργασίας (Σχετ. 4) μεταξύ αυτής και κάθε Δήμου για το εν λόγω θέμα.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία:

 • Να εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς ειδών διατροφής αξίας 4,828.09 ευρώ, όπως έχει καθοριστεί για το Δήμο Σιικυωνίων.
 • Να εγκρίνει την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας με την ΚΕΔΕ, όπως αυτό επισυνάπτεται.
 • Να καθορίσει τα κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται ότι τα τρόφιμα της δωρεάς θα διανεμηθούν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, η επιλογή των οποίων γίνεται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 144/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η Αν. Προϊσταμένη

Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Γεωργία Γκαβάγια

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • Το από 25/8/2020 έγγραφο της ΚΕΔΕ
 • την υπ’ αριθμ. 285/11-06-2020 απόφαση ΔΣ της ΚΕΔΕ,
 • τον επισυναπτόμενο Πίνακα Α΄ ,
 • το επισυναπτόμενο σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Αποδέχεται τη δωρεά ειδών διατροφής αξίας 4.828,09€ όπως έχει καθοριστεί για το Δήμο Σικυωνίων, σύμφωνα με τα ως άνω ειρημένα.

 

 1. Εγκρίνει το  Μνημονίο Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) προς ενίσχυση ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας (covid-19), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο που ακολουθεί:

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

μεταξύ

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

 

και

Του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Θέμα: « Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

 

Σήμερα, στην …………………….. στις …./…../……………., ημέρα………….., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

 

 1. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου
 2. Ο Δήμος Σικυωνίων, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου αυτού, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο.

Eπιβεβαιώνοντας τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις, βασισμένοι σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και επιθυμώντας να αναπτύξουν τη συνεργασία τους με στόχο την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας, και συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι.

 

Προοίμιο

Η υγειονομική κρίση του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής. Ακόμα και τα πλέον μετριοπαθή μακρο-οικονομικά σενάρια προσδιορίζουν σημαντική μείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Πέρα από το οικονομικό πεδίο ωστόσο, η φύση της κρίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, καθώς τα μέτρα αποστασιοποίησης απορρυθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι συνέπειες της κρίσης αυτής είναι πολύ πιθανό να διαρκέσουν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι το σημείο που, στο καλό σενάριο, επανέλθει η χώρα σε μία «κανονικότητα».

Προς το σκοπό αυτό το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανέλαβε την πρωτοβουλία χρηματοδότησης, και ειδικότερα την έγκριση δωρεάς συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ προς την Κ.Ε.Δ.Ε., με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας και τελικούς δικαιούχους ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να αμβλύνει τις επιπτώσεις, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων των δήμων της Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.

Αντικείμενο της δωρεάς είναι η προμήθεια ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ). Εν συνεχεία οι εν λόγω πιστώσεις θα διανεμηθούν στους Δήμους, όπως έχει καθοριστεί το ποσό που δικαιούται ο κάθε Δήμος με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, γεωγραφική θέση κ.ο.κ.). Με τη σειρά του ο Δήμος πρέπει να διανείμει τις εν λόγω πιστώσεις στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του COVID-19. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό των πιστώσεων που θα διανεμηθούν στους Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου Εταιρείας ΜΕΤΡΟ.

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Ως αντικείμενο της συνεργασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου, ορίζονται τα εξής:

 

– Η συνεργασία, η ενημέρωση και ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου επί τω τέλει όπως επιτευχθεί ο σκοπός της ως άνω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με δικαιούχους τους Δήμους και τελικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Άρθρο 2ο

Υποχρεώσεις μερών

2.1. Η Κ.Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνει ως υποχρέωση την απονομή του αναλογούντος ποσού/ αντικειμένου της δωρεάς (σύμφωνα με τον Πίνακα Α’) στο Δήμο.

2.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει ως υποχρέωση την περαιτέρω απονομή του ποσού/αντικειμένου της δωρεάς στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του COVID-19  με βάση αντικειμενικά κριτήρια, και σύμφωνα με τη συνήθη οριζόμενη διαδικασία που τηρεί ο Δήμος σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο Δήμος υποχρεούται να απονείμει τη δωρεά στους τελικούς δικαιούχους της χωρικής του αρμοδιότητας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος.

Εάν η ως άνω τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη και ο Δήμος δεν αποδεχτεί την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τότε χάνει το δικαίωμα ενάσκησης του δικαιώματος που ενσωματώνεται στις εν λόγω πιστώσεις και οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της δωρεάς.             Εάν ο Δήμος αποδεχτεί την δωρεά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εντός της ως άνω προθεσμίας, αλλά δεν προβεί στην περαιτέρω υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς (ήτοι απονομή της πίστωσης στα Κοινωνικά Παντοπωλεία ή στην κοινωνική Υπηρεσία αυτού προκειμένου να απονεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες), χάνει το δικαίωμα χρήσης των πιστώσεων που του αναλογούν και αυτές επιστρέφονται στην Κ.Ε.Δ.Ε.

2.3 Ο Δήμος αναλαμβάνει ως υποχρέωση να παρακολουθεί, κατά ποσότητα και αξία ανά κωδικό προϊόντος, σε διακριτό λογιστικό κύκλωμα την παραλαβή και την διάθεση των τροφίμων που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω δωρεάς. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο Δήμος υποχρεούται να παρακολουθεί την παραλαβή και διάθεση των ως άνω τροφίμων ανά κωδικό προϊόντος με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. excel spreadsheet), στο οποίο θα πρέπει να καταχωρεί ανά κωδικό προϊόντος την ποσότητα και αξία των τροφίμων που παρέλαβε στα πλαίσια του εν λόγου προγράμματος καθώς επίσης την ποσότητα και αξία των προϊόντων που διέθεσε στους ωφελούμενος του εν λόγω προγράμματος συμπεριλαμβανομένου της ημερομηνίας διάθεσής αυτών.

2.4. Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί ονομαστική λίστα των ωφελούμενων του εν λόγω προγράμματος στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται το όνομα και το επώνυμο του δικαιούχου, ο αριθμός ταυτότητας αυτού, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς επίσης και ανάλυση της ποσότητας των προϊόντων που παρέλαβε ανά κωδικό προϊόντος. Ο εκάστοτε ωφελούμενος οφείλει να υπογράφει σε διακριτό σημείο της ως άνω ονομαστικής λίστας δηλώνοντας υπεύθυνα με τον τρόπο αυτό ότι παρέλαβε την ποσότητα των προϊόντων που αναγράφονται στην λίστα αυτή. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων που εμφανίζονται στην ως άνω λίστα καθώς επίσης και την ευθύνη συλλογής των υπογραφών των ωφελούμενων. Για το λόγο αυτό, η ως άνω λίστα κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του εκάστοτε Δήμου.

2.5. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την διενέργεια ελέγχου επί των πεπραγμένων του εν λόγω προγράμματος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που θα ορίσει η ΚΕΔΕ. Αντικείμενο του ως άνω ελέγχου θα αποτελέσει ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων του εν λόγου προγράμματος προς τους ωφελούμενους αυτού στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος μνημονίου και σε καμία περίπτωση δεν θα επεκτείνεται στις λοιπές δραστηριότητες αυτού συμπεριλαμβανομένου των οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών που συντάσσονται από τον Δήμο.

 

2.6. Ο Δήμος αφού απονείμει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα το αντικείμενο της δωρεάς οφείλει να αποστείλει σχετική βεβαίωση περί ολοκλήρωσης της υλοποίησης του αντικειμένου της δωρεάς και διάθεσης της πίστωσης θεωρημένη από τον οικείο Δήμαρχο στην Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και λήγει όταν η δωρεά απονεμηθεί στους τελικούς δικαιούχους- φυσικά πρόσωπα (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Το παρόν λήγει και όταν συντρέξουν οι όροι του προηγούμενου άρθρου. Περαιτέρω, λήγει και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2ου του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Τελικές Διατάξεις

Το παρόν έχει δεσμευτική ισχύ για αμφότερα τα μέρη τα οποία δεσμεύονται δια του παρόντος Μνημονίου να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.

 

……………………….,……/…../……………………

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Κ.Ε.Δ.Ε.                                                               Για τον Δήμο Σικυωνίων

 

 

 

 1. Τα κριτήρια κατανομής των προϊόντων της δωρεάς, ακολουθούν αυτά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπως ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 144/2012 (Β4ΩΓΩ1Θ-Ν3Τ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 255/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email