255/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/03-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου από την εταιρεία «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7957/30-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου από την εταιρεία «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7912/30.07.2018 ασκηθείσα αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου από την προαναφερθείσα εταιρεία σύμφωνα με την οποία αιτείται: 1. να γίνει δεκτή η παρούσα αναίρεση, 2. να αναιρεθεί και να εξαφανιστεί η υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, 3. να γίνει δεκτή στο σύνολό της η από 01.03.2012 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου αγωγής 155/ΤΜ155/2012 αγωγής της εν λόγω εταιρείας σε βάρος του αντιδίκου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς και 4. να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της εν λόγω εταιρείας.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε το Δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       την από 15.05.2018 ασκηθείσα αναίρεση της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της εταιρείας «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθου, κο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7912/30.07.2018 ασκηθείσα αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου της εταιρείας «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 255/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2018

Print Friendly, PDF & Email