255/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 255 /2018

Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κρυονερίου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8o

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κρυονερίου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων», υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

         Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

         Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 28/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)      

                                                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9/22-6-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 28/2018

Θέμα: «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 189/18-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7- δηλαδή:              

                                 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                        ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                         4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Γεώργας Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 69/18-6-2018 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου με την οποία αιτούνται την παραχώρηση αιθουσών της εν λόγω σχολικής μονάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικής Εκδήλωσης από Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 μέχρι την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθμ. πρωτ: 69/18-6-2018 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

       Εγκρίνει την παραχώρηση του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πολιτιστικής Εκδήλωσης από Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 μέχρι την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018.

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2018 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25-06-2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 28/2018 απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κρυονερίου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυνερίου», για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, από την

9η Ιουλίου έως και την 15η Ιουλίου 2018 .

3. Η παρούσα κοινοποιείται στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κρυνερίου», ο οποίος οφείλει να τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της εν λόγω παραχώρησης, όπως αυτές αναφέρονται στην αριθ. 28/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 255/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email