254/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

254/2022

  15ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές,  επί της                            αριθμ. 141/3.7.2007  ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αριθμ. 141/3.7.2007 ανακοπή,
  • την αριθμ. Α147/2022 απόφαση Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές,
  • την 330/10218/7-7-2022 (681ΒΩ1Θ-ΔΓΕ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων             -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές,  επί της αριθμ. 141/3.7.2007  ανακοπής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων

 

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτείται (1,0) ώρα εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή της δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 99,20€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email