254/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  254/2019

Περίληψη: Ορισμός  Επιτροπής  «Κοινωνικού Παντοπωλείου»  και «Κοινωνικού Φαρμακείου» του Δήμου  Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ. μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του                                       κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη δηλαδή:   

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός  Επιτροπής  «Κοινωνικού Παντοπωλείου»  και «Κοινωνικού Φαρμακείου» του Δήμου  Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 87/2012 με Α.Δ.Α : Β4ΩΕΩ1Θ-ΛΔ2, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου».

 

Β.  Την  αριθ. 144/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου» .

 

Γ. Την αριθ. 601/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε:

Για την 4/ μελή Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου  τους  Δημοτικούς Συμβούλους   κ.κ. :

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική  αναπληρούμενη    από  τον Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 2. Δομετίου Βασίλειο αναπληρούμενος       – « –     Ζάρκο Δημήριο
 3. Μπακόλιας Παναγιώτης – « –                    – « –     Παπαβασιλείου Νικόλαο
 4. Συριάνος Κων/νος – « –                    – « –      Σαρχάνη Κων/νο

 

Για την 4/ μελή Επιτροπή του Κοινωνικού Φαρμακείου  τους  Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ. :

 1. Ζάρκο Δημήτριο αναπληρούμενος         από  τον   Δομετίου Βασίλειο
 2. Σωτηρόπουλο Ιωάννη – « –                        – « –  την   Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική
 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος – « –                         – « –  τον  Μπακόλια Παναγιώτη
 4. Γκούμας  Σταμάτης                                    – « –                             – « –       Συριάνο Κων/νο

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την αριθ. 87/2012 με Α.Δ.Α : Β4ΩΕΩ1Θ-ΛΔ2 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • τις αριθ. 144/2012  και  601/2012 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ,
 • την από 12-9-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
 • την πρόταση του Προέδρου , και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα  

 

Α. Συγκροτεί,την 4/μελή Επιτροπή του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Σικυωνίων»,  αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. :

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική αναπληρούμενη    από  τον  Σωτηρόπουλο Ιωάννη  
 2. Δομετίου Βασίλειο αναπληρούμενος – « –         Ζάρκο Δημήριο       
 3. Μπακόλιας Παναγιώτης – « –   – « –         Παπαβασιλείου Νικόλαο
 4. Συριάνος Κων/νος – « –    – « –         Σαρχάνη Κων/νο

 

Β. Συγκροτεί,την 4/μελή Επιτροπή του «Κοινωνικού Φαρμακείου» του Δήμου Σικυωνίων»,  αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. :

 

 1. Ζάρκο Δημήτριο αναπληρούμενος         από  τον     Δομετίου Βασίλειο
 2. Σωτηρόπουλο Ιωάννη – « –                          – « –  την     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική
 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος – « –                          – « –  τον      Μπακόλια Παναγιώτη
 4. Γκούμας  Σταμάτης                                    – « –                         – « –   τον     Συριάνο Κων/νο

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  254/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email