253/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

29ης/21.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 253/2021   8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11813/17.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος -Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
απόντες: 1.            -Λέγγας Μάρκος   1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/09/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

ΣΧΕΤ:    η υπ’ αριθμ. 8446/21-07-2021 αίτηση της ARTE CONSTRUCTIOS Ε.Π.Ε, αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  02 / 2018 της Τ.Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  4087 / 26-05-2020

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Δώδεκα (12) μήνες έως 25/05/2020

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 26-08-2021, 81/2021 Α.Δ.Σ

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020                                                   

Κωδικός προϋπολογισμού: Κ.Α 02.64.7341.015

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 564.516,13 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 310.096,27 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοιχτός διαγωνισμός  (34/2020 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Μ. Μαθιόπουλος, Πέππα Κωνσταντίνα

 

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την 02/2018 μελέτη, για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών ήτοι  έως την 26η -10-2021, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου ARTE CONSTRUCTIOS Ε.Π.Ε., χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αριθμό μελέτης 02/2018, για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών ήτοι  έως την 26η-10-2021, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου ARTE CONSTRUCTIOS ΕΠΕ, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email