253/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26/27.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 

 Αρ. Απόφασης 253/2019   Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους  Δήμου Σικυωνίων

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 27η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ.Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14242/22.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους  Δήμου Σικυωνίων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις από 27/11/2019 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ & του Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • τις από 27/11/2019 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

  τίτλος ποσό
Νέο έργο

 

Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}

 

       €1.200.000,00
Κατάργηση  έργου

 

Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής                                       

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης

 

€280.000,00

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Στον Κ.Α. 06.00.1322.026  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση  του έργου (Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}», εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.200.000,00€ . Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 1.200.000,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7326.005  με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.},  εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 1.200.000,00€ .

 

2. Τον Κ.Α. 02.20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής»,  ποσού  280.000,00 €  προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης την καταργούμε. Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 500.000,00€

Στον Κ.Α. 02.20.7135.004 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 380.000,00€ προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019
Τον Κ.Α. 02.20.7326.001 με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής»,  ποσού  220.000,00€  προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης την καταργούμε

 

Στον Κ.Α. 02.20.7135.005 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 120.000,00  προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019
3. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1322.027  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την  «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» νέα πίστωση ποσού  150.000,00€  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 Μεταφέρει

μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 150.000,00€

Στον Κ.Α. 02.62.7131.002 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 150.000,00€ προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email