253/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  253/2019

Περίληψη: Ορισμός  Επιτροπής  «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» του Δήμου  Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ. μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του                                       κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη δηλαδή:   

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός Επιτροπής   «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» του Δήμου  Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 13/2014 με Α.Δ.Α : ΒΙΚΣΩ1Θ-2ΚΘ,  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 

Β.  Τον από 16-1-2014 Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων,  στον  οποίο προβλέπεται ότι ,  την εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει η Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται,  από δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους και τρεις (3) εθελοντές εκπαιδευτικούς. Έργο της εν λόγω επιτροπής είναι :

 

 • Υποδοχή των αιτήσεων των εθελοντών εκπαιδευτικών
 • Υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων των μαθητών
 • Κατάρτιση του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
 • Συγκρότηση εκπαιδευτικών τμημάτων με κριτήρια ομοιογένειας
 • Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων μαθητών
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για βελτιώσεις ή αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε:

Δημοτικούς Συμβούλους τους κ.κ. :

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική ως Πρόεδρος
 2. Γκούμας Σταμάτης Μέλος

 

Εθελοντές Εκπαιδευτικοί οι κ.κ. 

 1. Λεονάρδου Αναστάσιος – « –
 2. Μπιτσάκου Γεωργία – « –
 3. Γκούμα Αθανασία                                           – « –

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την αριθ. 13/2014 με Α.Δ.Α : ΒΙΚΣΩ1Θ-2ΚΘ, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • τον από 16-1-2014 Κανονισμό λειτουργίας ,
 • την από 11-9-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
 • την πρόταση του Προέδρου , και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα  

 

Συγκροτεί,την  Επιτροπή  Οργάνωσης και Εποπτείας του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων»,  ως ακολούθως :

 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι οι  κ.κ. :

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική  Πρόεδρος  
 2. Γκούμας Σταμάτης Μέλος 

 

Εθελοντές Εκπαιδευτικοί οι κ.κ. 

 1. Λεονάρδου Αναστάσιος – « –
 2. Μπιτσάκου Γεωργία – « –
 3. Γκούμα Αθανασία                                          – « –

 

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  253/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email