252/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

252/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ κατά της 29/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

(ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατόπιν -γνωμοδότησης-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 05/07/2022 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Κωνσταντίνας Γεωργούλια που συμπερασματικά αναφέρει ότι «…. συνάγεται πως ο Δήμος Σικυωνίων δε δύναται ν’ ασκήσει ένδικα μέσα κατά της 29/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 109/ΑΠ109/5-11-2019 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου
  • την 29/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 232/2022 (ΩΑΞΚΩ1Θ-8ΕΒ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 05.07.2022 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 29/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) αναφορικά με την 109/ΑΠ109/5-11-2019 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ  κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email