252/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/14.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 
Αρ. Απόφασης 252/2020   Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ  τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

το Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8826/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4.Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος    
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ.      

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ  τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/09/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 10/09/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου,

διότι δεν τεκμηριώνεται που χρειάζεται ο Δήμος και σε ποιο έργο όλο αυτό το σκυρόδεμα.

 

Α. τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

ΚΑ 02.64.7331.002

 

 

Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση {ΕΞΟΧΙΚΟ} της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού        

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

 

 

 

Μείωση ποσού από 96.500,00€

σε 51.084,74€

ΚΑ 02.64.7323.004

 

 

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

 

 

Αύξηση ποσού από 100.000,00€  σε 105.715,26€

 

 

 

Β. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

 

1. Από ΚΑ 02.64.7331.002 με τίτλο «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στη θέση {ΕΞΟΧΙΚΟ} της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού» ποσού 96.500,00€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 μειώνουμε κατά  45.415,26€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 51.084,74€

 

Για το εν λόγω έργο έχει υπογραφεί η με αρίθμ. πρωτ.  7644/21-08-2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου  ποσού 51.084,74€ με ΚΗΜΔΗΣ  20SYMV007207282 -και- έχει εκδοθεί η με αρίθμ. πρωτ. 8409/01-09-2020 Ανακλητική Απόφαση.

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού

80.115,26€

α. Στον ΚΑ 02.64.6662.008 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσό  74.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.

 

2. Από ΚΑ 02.64.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών Χαρών», ποσού  59.500,00€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, μειώνουμε κατά 34.700,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.800,00€

 

β. Στον ΚΑ 02.64.7323.004 των εξόδων με   τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,  πίστωση ποσού 5.715,26€  ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση  του ποσού  των 100.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 105.715,26€ προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 .

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email