252/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  252/2020

Περίληψη: Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11737/12-11-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18.Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανοπουλος Βασιλειος .  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Θελερίτης Γεώργιος 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Μυττάς Ιωάννης  
4. Aλεξόπουλος Βασίλειος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
8. Ρουμπέκας Γεώργιος        
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 10ο θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  11ο   

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το από 03-07-2020 αίτημα της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗΣ  Α.Ε , η οποία συνοδεύεται από  Τεχνική Έκθεση και Τοπογραφικό Διάγραμμα για την χορήγηση άδειας παράπλευρης τομής (έρεισμα) αγροτικού οδικού δικτύου αναδασμού Καλιάνων στην  θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» έως και στην θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» της Δ.Ε Στυμφαλίας .

 

Β. Την με αριθ. πρωτ. 9871/2-10-2020 θετική γνωμοδότηση για το εν λόγω αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων κ. Σελέκου Κων/νου,  η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας .

 

Γ. Την με αριθ. πρωτ. 1071/20-10-2020 θετική γνωμοδότηση για το εν λόγω αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας Κυλλήνης κ. Δρόλια – Πανταζή  Παντελή η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας .

 

Δ. Την από 21-10-2020  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.  Δ/Υ

Κιάτο, 21/10/2020

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

ΠΡΟΣ:

1.        Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.        Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 30 του ν. 1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρ. 7 του Ν. 2307/95, όπως ισχύουν,
 2. Το άρθρο 25 του ν. 1418/29-2-84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/1984),
 3. Τα άρθρα 9 και 47 του ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.3542/9-2-07 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-07) και το άρθρο 48 του ν. 4313/2014,
 4. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-206): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 5. Το άρθρο 7 του ν. 3481/2006 και ειδικά η παρ. 7 (Τομές Οδοστρωμάτων και Αποκαταστάσεις),
 6. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. Η ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός – εκτός κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003).
 8. Την υπ’αρ. 6744/03.07.2020 αίτηση της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και το Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/2000.
 9. Την υπ’ αρ. 9871/2-10-2020 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Καλιάνων
 10. Την υπ’ αρ. 10701/20-10-2020 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Κυλλήνης.

Εισηγούμαστε τη χορήγηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου

στη ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.,

από γεώτρηση στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» έως τη θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» Καλλιάνων του Δ. Σικυωνίων, για τη σύνδεση νέας επικείμενης γεώτρησης με την κεντρική μονάδα εμφιάλωσης, ως εξής:

 • Η άδεια αφορά σε τμήματα αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητος του Δ. Σικυωνίων (Κοινότητες Καλιάνων και Κυλλήνης) και συγκεκριμένα σε αυτά που εμφανίζονται στο προσκομισθέν τοπογραφικό του Πολ. Μηχ/κού Γ. Βυτινιώτη (Ιούλιος 2020 – Κλ. 1:2000) και περιγράφονται στην προσκομισθείσα Τεχνική Έκθεση (Ιουλίου 2020) του Γεωλόγου – Περιβαλλοντολόγου Θεοφ. Χατούπη. Η παρούσα άδεια δεν αφορά σε τμήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ. Σικυωνίων (ενδεικτικά αναφέρονται: τμήματα εντός ιδιοκτησιών, ερείσματα επαρχιακών οδών, τεχνικά έργα επαρχιακών οδών, ρέματα και τεχνικά έργα αυτών κλπ.).
 • Πιο συγκεκριμένα, η χορηγούμενη άδεια αφορά στα εξής τμήματα που απεικονίζονται στο προαναφερθέν τοπογραφικό:
  1. Το τμήμα 172μ. κατά μήκος αγροτικής οδού [σημεία 3-6], εξαιρουμένου του ανατολικού τμήματος μήκους 12μ. περίπου, που διέρχεται κατά μήκος υφιστάμενου τεχνητού οχετού της επαρχιακής οδού Κιάτου – Στυμφαλίας.
  2. Το τμήμα μήκους 1271μ. κατά μήκος αγροτικής οδού του αναδασμού [σημεία 9-17], με εξαίρεση τα 35μ. του τεχνητού μεταλλικής γέφυρας – κλωβού σε ύψος 20cm ανάντη του χείλους της κοίτης του Σοφένετου.
 • Τις τέσσερις εγκάρσιες τομές αγροτικού οδοστρώματος, συνολικού μήκους 16μ., που περιλαμβάνονται στο τμήμα που ορίζεται από τα σημεία 18-24.
 1. Το τμήμα που ορίζεται από τα σημεία 20-22, μήκους 321μ., που εντοπίζεται στο νότιο έρεισμα αγροτικής οδού του αναδασμού.
 • Το όρυγμα εκσκαφής, σε όλα τα τμήματα που αφορούν σε αγροτικό οδικό δίκτυο, θα έχει συνολικό μήκος που ανέρχεται σε 1733μ. περίπου, βάθος 1,00m και πλάτος 0,70m.
 • Η διάνοιξη και εκσκαφή του ορύγματος, καθώς και η μεταφορά και τοποθέτηση του αγωγού θα γίνουν με μηχανικά μέσα. Η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την τυπική διατομή ορύγματος αγωγού που απεικονίζεται στην τεχνική έκθεση (Εικ. 3), δηλαδή: Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί επί κατάλληλου υλικού έδρασης (άμμος λατομείου) πάχους 0,15m και θα περιβληθεί από άμμο ή κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής πάχους 0,30m, επί των οποίων θα τοποθετηθεί πλέγμα σήμανσης. Θα ακολουθήσει επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, από τα οποία θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν μεγάλοι συμπαγείς λίθοι και θα γίνει καλή συμπύκνωση με κατάλληλα μέσα. Η τελική επίχωση, πάχους 0,20m θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου. Για την πλήρη αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου θα γίνει και χρήση οδικού κυλίνδρου. Η επιφάνεια της τομής που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη υψομετρικά με το υπόλοιπο οδόστρωμα της οδού. Ο αιτών βαρύνεται πέραν της αποκατάστασης της τομής, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψη τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού και την αποκατάσταση της μορφής της οδού και των γύρω χώρων της στην πρότερή τους κατάσταση.
 • Κατόπιν της γνωμοδότησης του Προέδρου Καλιάνων, επισημαίνονται τα εξής:
  1. Από τη θέση «Τεριάκι» έως το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» υφίσταται αρδευτικός αγωγός. Η τομή του αγροτικού δρόμου θα πρέπει να γίνει με την προσήκουσα μέριμνα, ώστε ο αγωγός αυτός να μην υποστεί βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης, αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση με μέριμνα και έξοδα του αδειούχου που διενεργεί την τομή.
  2. Στο τμήμα της αγροτικής οδού από το σημείο 14 έως και το σημείο 18 υφίσταται διερχόμενος αρδευτικός αγωγός. Ως εκ τούτου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γίνουν ζημιές και να παραμείνει λειτουργικός. Στο ίδιο σημείο υπάρχουν εγκάρσιοι ιδιωτικοί αρδευτικοί αγωγοί. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της τομής κάποιος από τους αγωγούς αυτούς υποστεί βλάβη, η αποκατάσταση αυτής στην προτέρα κατάσταση θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του αδειούχου που διενεργεί την τομή.
 • Στο τμήμα της αγροτικής οδού από το σημείο 18 έως και το σημείο 20 διέρχεται μικρός αγωγός, από τον οποίο εξυπηρετούνται οι υδρευτικές ανάγκες ποιμνιοστασίου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της τομής αυτός υποστεί βλάβη, η αποκατάστασή του στην προτέρα κατάσταση θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του αδειούχου που διενεργεί την τομή.
 1. Οποιαδήποτε άλλη ζημιά προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τομής σε υφιστάμενο διερχόμενο αγωγό θα πρέπει να αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση με μέριμνα και έξοδα του αδειούχου που διενεργεί την τομή.
 • Κατόπιν της γνωμοδότησης του Προέδρου Κυλλήνης, επισημαίνονται τα εξής:
  1. Κατά μήκος του τμήματος της αγροτικής οδού από το σημείο 6 έως και το σημείο 14 διέρχεται αρδευτικός αύλακας. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην κλείσει από τα προϊόντα εκσκαφής και να αποκατασταθεί η αγροτική οδός, όπου υπάρξει φθορά.
 • Σε καµιά περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής επί του σώµατος της οδού αλλά θα φορτώνονται και θα αποµακρύνονται έξω από τη ζώνη της.
 • Η σήµανση της περιοχής εκτελέσεως του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε µέριµνα και δαπάνες του αιτούντα που καθίσταται ποινικά και αστικά υπεύθυνος για την περίπτωση που ένεκα πληµµελούς ή αντικανονικής σήµανσης γίνει πρόξενος ατυχήµατος.
 • Η ισχύς της άδειας παράπλευρης τομής θα είναι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου αποκατάστασης.
 • Πλημμελής αποκατάσταση της τοµής που πραγματοποιήθηκε από τον αιτούντα και διαπιστώθηκε από τα αρµόδια όργανα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σικυωνίων συνεπάγεται την αποξήλωση και επανακατασκευή της από τον αιτούντα, οποιεσδήποτε δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον αιτούντα.

 

 • Οποιαδήποτε παράβαση των κείμενων διατάξεων και των άνω ειδικότερων όρων οποτεδήποτε διαπιστούμενη από την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία επιφέρει την ανάκληση της παρούσας άδειας και την δίωξη του αιτούντα κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3542/2007 ή την δίωξή του εφόσον οι εργασίες έχουν περαιωθεί.
 • Η χορήγηση άδειας από τον ∆ήµο Σικυωνίων δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρηση όρων και περιορισµών για τις ανωτέρω εργασίες όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νοµοθεσία.
 • Για την παραλαβή της παρούσας άδειας, η αιτούσα (ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.) θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του έργου που θα ορίζει τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας.
 • Για την παραλαβή της παρούσας άδειας, θα πρέπει από την αιτούσα να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας προτείνεται σε 2.000€, με ισχύ έξι (6), τουλάχιστον, μηνών. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια Αρχή. Οι εγγυητικές επιστολές εφ’ όσον λήξει η περίοδος εγγύησης και ζητείται η επιστροφή τους, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης.
 • Ο χρόνος εγγύησης της αποκατάστασης αρχίζει από την ημερομηνία της λήξης της άδειας εκσκαφής και γι΄ αυτό το διάστημα ο αδειούχος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της αποκατάστασης των τομών και όλα τα προβλήματα που τυχόν να προκύψουν από αυτήν.
 • Σε περίπτωση που λόγω καιρικών συνθηκών δεν εκτελεσθούν οι εργασίες στις εν λόγω ημερομηνίες, οι ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστούν σε απευθείας συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Σικυωνίων.
 • Ο αδειούχος υποχρεούται να τοποθετήσει τον αγωγό του Δικτύου σε θέση που να επιτρέπει κάθε μελλοντική επέμβαση, συντήρηση βελτίωση ή ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το δίκτυό του.
 • Η μη συμμόρφωση με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τομής και ιδιαίτερα της σήμανσης του έργου, η οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια και της σήμανσης της τομής που είναι αναγκαία για την ενημέρωση των πολιτών, θεωρείται απαράδεκτη και με τη διαπίστωση της ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής.
 • Αναπόσπαστο μέρος της χορηγούμενης αδείας αποτελεί το θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Σικυωνίων τοπογραφικό, κλίμακας 1:2000, συντεταγμένο τον Φεβρουάριο 2020 από τον Πολιτικό Μηχ/κό Γεώργιο Αλ. Βυτινιώτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτήσει και εν συνεχεία όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας τομής και για το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

  Ο Διευθυντής  Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

Γ. Την αριθ. 26/2020  ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η  οποία  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκτεθέντα , και-
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:  Β. Νανόπουλου και Α. Κατσιμπούλα.

 1. Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.,  στις Κοινότητες Καλλιάνων και Κυλλήνης αντίστοιχα της Δ.Ε. Στυμφαλίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 21-10-2020 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών ποσού 2.000,00 € με ισχύει έξι (6) μηνών τουλάχιστον (σύμφωνα με από 21-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών).
 3. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 252/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email