252/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26/27.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης 252/2019   Θέμα: Κατάρτιση Σχεδίου Π/Υ έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 27η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, Προεδρία του Δημάρχου                κ.Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14242/22.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 2. Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Σχεδίου Π/Υ έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προέβει στην έγκριση του προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την από 21/11/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την υπ’ αριθμ. οικ. 55905/27.07.2019 (Β΄3054) ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της §1 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (Α΄18), να παράσχει τη γνώμη επ΄ αυτού.
  • την 3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας,
  • την από 21/11/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 3/26.11.2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και την από 21.11.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Υπηρεσία για δικές της ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email