252/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/03-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2018

 

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2901, KHΥ 2236, KHΙ 5497, KHI 5519, KHΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7957/30-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2901, KHΥ 2236, KHΙ 5497, KHI 5519, KHΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 03.08.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα Απόδοσης Λογαριασμού του Υπολόγου Υπαλλήλου του Δήμου μας, καυ Νικολάου Τσήρου, το οποίο ακολουθεί:

**********************************

Με την αρίθμ. 154/15-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 02.20.6331.001, 02.10.6331.001, 02.30.6331.001 το αριθμ. 153/2018 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 629,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2901, KHΥ 2236, KHΙ 5497, KHI 5519, KHΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211.
με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 16-08-2018.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         1) Για το ΚΗH-2901 δαπανήθηκε το ποσό των 43,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1287/31-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         2) Για το ΚΗY-2236 δαπανήθηκε το ποσό των 43,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1286/31-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         3) Για το ΚΗΥ-2227 δαπανήθηκε το ποσό των 38,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1299/06-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         4) Για το ΚΗΥ-5128 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 22774/13-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         5) Για το ΚΗΥ-5122 δαπανήθηκε το ποσό των 38,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1348/26-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         6) Για το ΚΗΙ 5497 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 23039/02-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         7) Για το ΚΗΙ 5519 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 23268/18-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         8) Για το ΚΗΥ 2216 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 23352/26-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         9) Για το ΚΗΗ 2925 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 23434/31-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

         10) Για το ΚΗΥ 2211 δαπανήθηκε το ποσό των 62,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 23464/02-08-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΟ=527,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 629,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 527,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 102,00 € (629,00-527,00=102,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 89A Γραμμάτιο Είσπραξης.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κιάτο   03   Αυγούστου 2018

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

(T.Y.)

**********************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

¨       το από 03.08.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα Απόδοσης Λογαριασμού του Υπολόγου καυ Νικολάου Τσήρου καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

B. Εγκρίνειτον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κα Νικόλαο Τσήρο με αριθμ. 153/2018 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 629,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2901, KHΥ 2236, KHΙ 5497, KHI 5519, KHΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5122, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211 και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 16-08-2018, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03-08-2018

Print Friendly, PDF & Email